Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

7.6 EU-säädösten täytäntöönpanoon liittyvät ilmoitusvelvoitteet

7.6.1 Direktiivin täytäntöönpanosta ilmoittaminen

Direktiivien loppusäännöksiin sisältyy vakiosäännös, jonka mukaan jäsenvaltion toteutettua direktiivin edellyttämät täytäntöönpanotoimenpiteet sen on ilmoitettava eli notifioitava niistä komissiolle. Direktiivissä säädetään määräajasta, jonka kuluessa täytäntöönpano tulee toteuttaa, sekä velvollisuudesta ilmoittaa täytäntöönpanosta komissiolle (ks. myös jakso 7.3.2).

Esimerkki:

1 Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet 24 kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta (alaviite päivään, jolloin tiedoksianto on toimitettu). Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
2 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamat keskeiset kansalliset säännökset toimitetaan komissiolle kirjallisina.

Täytäntöönpanoilmoitus tulee tehdä direktiivissä asetetussa määräajassa. Pääsääntönä on, että kaikki direktiivin täytäntöönpanoa koskevat kansalliset täytäntöönpanotoimet ilmoitetaan komissiolle yhdellä kertaa. Jos täytäntöönpanon määräaika kuitenkin lähestyy ja täytäntöönpano on edelleen kesken, notifiointi tehdään siltä osin kuin täytäntöönpano on saatu päätökseen. Täytäntöönpanon ollessa kesken komissiolle ilmoitetaan, miltä osin täytäntöönpano on toteutettu ja miltä osin sitä tullaan täydentämään. Jos ilmoitus jää osittaiseksi, on ilmoitusta täydennettävä heti, kun täytäntöönpano on saatu päätökseen.

Jos täydellistä ilmoitusta ei anneta määräajassa, komissio voi aloittaa jäsenvaltiota vastaan rikkomusmenettelyn ja saattaa asian EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi. Silloin, kun on kyse täytäntöönpanon ilmoittamisen laiminlyöntiä koskevasta kanteesta, komissio voi vaatia kanteen nostamisen yhteydessä kiinteämääräisen hyvityksen tai uhkasakon taikka näiden molempien määräämistä jäsenvaltion maksettavaksi (ks. myös jakso 7.7) 1.

Direktiivien täytäntöönpanoilmoitukset laaditaan asiasta vastaavassa toimivaltaisessa ministeriössä EUTORI-järjestelmässä asiakirjapohjaa ”notifikaatiolomake” käyttäen. EUTORI:n notifikaatiolomakkeen jakelua tukevaksi asiasanaksi valitaan ”lainsäädäntönotifikaatio”, jotta ulkoministeriön oikeuspalvelun EU-tuomioistuinasioiden yksikkö vastaanottaa sen EUTORI-jakeluna. Yksiköllä on pääkäyttäjän oikeudet komission notifiointijärjestelmään (THEMIS/Directives). Yksikkö vie tarvittavat tiedot EUTORI:ssa laaditusta täytäntöönpanoilmoituksesta yhdessä annettujen säädösten, hallinnollisten toimien sekä täytäntöönpanoa koskevien selittävien asiakirjojen kuten mahdollisen vastaavuustaulukon kanssa järjestelmään. Sen jälkeen yksikkö rekisteröi ja lähettää tiedot järjestelmässä edelleen komissiolle.

Täytäntöönpanoilmoitukseen tulee pääsääntöisesti liittää asiakirja, josta käy ilmi säännöskohtaisesti, millä kansallisella säännöksellä kukin direktiivin artikla on pantu täytäntöön. Edellytys perustuu EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. EU:n tuomioistuin on todennut, että jäsenvaltion on ilmoitettava direktiivin kunkin säännöksen osalta, millä kansallisilla säännöksillä tai määräyksillä kukin direktiivin säännös on pantu täytäntöön. 2Asiakirja voi olla niin sanottu vastaavuustaulukko, jossa esitetään taulukkomuodossa direktiivin artiklojen ja kansallisten täytäntöönpanosäännösten välinen suhde, tai muu vastaavat tiedot sisältävä asiakirja. Vastaavuustaulukko on lähtökohtaisesti riittävä tapa esittää komissiolle tarvittavat tiedot, mutta monimutkaisten säädösten osalta voi olla tarpeen vastaavuustaulukon lisäksi myös muulla tavoin selostaa täytäntöönpanon toteuttamista.

Ministeriön tulee ilmoittaa täytäntöönpanoilmoituksessa, onko notifioitava lainsäädäntö voimassa myös Ahvenanmaan maakunnassa. Jos täytäntöönpano tapahtuu valtakunnan osalta ennen kuin säädös on pantu täytäntöön Ahvenanmaan maakunnassa, ministeriön laatimassa ilmoituksessa mainitaan, että ilmoitusta täydennetään myöhemmin maakunnan osalta.

Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta maakunnan hallitus vastaa täytäntöönpanoilmoitusten laatimisesta. Maakunnan hallitus vie maakuntaa koskevat täytäntöönpanotiedot notifiointiohjelmaan, minkä jälkeen pääkäyttäjä tarkastaa tiedot ja lähettää ne komissiolle.

Ulkoministeriö on antanut ohjeen täytäntöönpanotoimenpiteiden ilmoittamisesta: Unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa koskevista toimista ilmoittaminen (lainsäädäntönotifikaatiot), ulkoministeriön ohje 4.5.2021.

7.6.2 Asetusta koskevat ilmoitukset

EU-asetukset ovat sellaisenaan voimassa, eivätkä ne yleensä edellytä jäsenvaltion täytäntöönpanotoimia. Asetus voi kuitenkin sisältää jäsenvaltion toimenpiteitä edellyttäviä säännöksiä ja velvollisuuden ilmoittaa komissiolle toteutetuista toimenpiteistä. Asetuksia koskevat ilmoitukset komissiolle laaditaan toimivaltaisissa ministeriöissä. Ahvenanmaan maakunnan hallitus huolehtii ilmoituksesta omalta osaltaan.

Ministeriön ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen tulee toimittaa asetuksen edellyttämiä toimenpiteitä koskeva ilmoitus suoraan Brysselissä sijaitsevaan Suomen pysyvään edustustoon (EUE), joka toimittaa ilmoituksen edelleen komissiolle.

Jaksossa 7.6.1 mainituissa ulkoministeriön ohjeissa, jotka koskevat täytäntöönpanotoimenpiteiden ilmoittamista, käsitellään asiaa myös asetusten osalta.

7.6.3 Muita ilmoituksia

On olemassa myös muita EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyviä ilmoitusvelvoitteita kuin edellä tarkastellut. Jaksossa 7.6.1 viitatuissa ulkoministeriön ohjeissa tarkastellaan myös näitä muita tilanteita. Lisäksi jaksossa 6.7 käsitellään lainvalmisteluun liittyviä ilmoitusvelvoitteita, joista jotkin liittyvät osittain myös täytäntöönpanotilanteisiin.

Alaviitteet:
  • 1 Ks. SEUT 260 artiklan 3 kohta.
  • 2 Ks. tuomio 8.7.2019, komissio v. Belgia, C-543/17, EU:C:2019:573.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje