Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.2 Lain muuttaminen

Perustuslaissa ei säädetä lain muuttamisesta, vaan pidetään itsestään selvänä, että lakia voidaan muuttaa taikka laki kumota osaksi tai kokonaan hallituksen esityksestä tai kansanedustajan lakialoitteesta, nyttemmin myös kansanaloitteesta. Asian vireilletulosta eduskunnassa säädetään perustuslain 39 §:ssä, jonka 1 momenttia muutettiin 1 päivänä maaliskuuta 2012 voimaan tulleella lailla (1112/2011). Toimivalta antaa hallituksen esitykset osoitettiin valtioneuvostolle.

Mainitulla perustuslain muuttamisesta annetulla lailla myös lisättiin perustuslain 53 §:ään uusi 3 momentti. Sen mukaan vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi sen mukaan kuin lailla säädetään. Kansalaisaloitteesta säädetään kansalaisaloitelaissa (12/2012), joka tuli suurimmilta osin voimaan samaan aikaan perustuslain muuttamisesta annetun lain (1112/2011) kanssa. Kansalaisaloitetta tukevien allekirjoitusten keräämistä varten perustettua oikeusministeriön verkkopalvelua koskevat lain säännökset tulivat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä joulukuuta 2012.

Eduskunnalle annetun hallituksen esityksen täydentämisestä ja peruuttamisesta säädetään perustuslain 71 §:ssä ja kerrotaan jaksoissa 15.19 ja 15.20.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje