Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

21.3 Tarpeeton säännös oikeudesta ryhtyä täytäntöönpanotoimiin ennen säädöksen voimaantuloa

Säädösten voimaantuloon on varauduttava ennalta. Voimaantulo edellyttää usein täytäntöönpanotoimia. On esimerkiksi annettava asetuksia, jotka tulevat voimaan samaan aikaan kuin laki, on täytettävä toimintansa lain voimaan tullessa aloittavan viraston virat, vuokrattava virastolle toimitilat, koulutettava henkilöstö sekä suunniteltava toimivat tietojärjestelmät.

Lakiin on usein otettu erityinen säännös, jonka nojalla lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin on voitu ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa: ”Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.”. Tällaisen säännöksen puuttumisen on nimittäin aiemmin katsottu estävän esimerkiksi asetuksen antamisen ja virkojen täyttämisen ennen lain voimaantuloa. Usein vastaava säännös on otettu rutiininomaisesti myös asetuksiin.

Voidaan kuitenkin katsoa, että säädöksen täytäntöönpanon edellyttämät toimet ovat vastuullisen viranomaisen velvollisuus, jolloin toimiin ryhtyminen ei edellytä erillistä valtuutusta, vaikka osaan toimista joudutaan käytännön pakosta ryhtymään ennen säädöksen voimaantuloa. Erityisten täytäntöönpanoa koskevien valtuutusten ottamista säädökseen voidaan näin pitää tarpeettomana, ja niistä on perusteltua luopua. Jos jossakin tapauksessa on tarpeen ryhtyä täytäntöönpanotoimeen, jota ei voida pitää tavanomaisena, siitä on perusteltua säätää nimenomaisesti. Hallituksen esityksen perusteluissa tulee kuitenkin kaikissa tapauksissa riittävällä tavalla kertoa, minkälaisia ennakollisia toimia lain täytäntöönpano edellyttää. Vastaavasti asetuksen perustelumuistiossa on kerrottava asetuksen täytäntöönpanon edellyttämistä toimista.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje