Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.2 Lain muuttaminen

Perustuslaissa ei säädetä lain muuttamisesta, vaan pidetään itsestään selvänä, että lakia voidaan muuttaa taikka laki kumota osaksi tai kokonaan hallituksen esityksestä tai kansanedustajan lakialoitteesta, nyttemmin myös kansalaisaloitteesta. Asian vireilletulosta eduskunnassa säädetään perustuslain 39 §:ssä. Toimivalta antaa hallituksen esitykset on valtioneuvostolla.

Perustuslain 53 §:n 3 momentin mukaan vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi sen mukaan kuin lailla säädetään. Kansalaisaloitteesta säädetään kansalaisaloitelaissa (12/2012).

Eduskunnalle annetun hallituksen esityksen täydentämisestä ja peruuttamisesta säädetään perustuslain 71 §:ssä ja kerrotaan jaksoissa jaksoissa 15.19 ja 15.20.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje