Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

5.5 Toimivalta hallintoasioissa – sopimusasetukset

Ahvenanmaan itsehallintolakiin sisältyvän pääsäännön mukaan toimivalta hallintoasioissa määräytyy lainsäädäntövallan jaon mukaisesti. Maakunnalla ja vastaavasti valtakunnalla on siten hallintovalta sen lainsäädäntövaltaan kuuluvissa asioissa. Tätä pääsääntöä täydentävät lukuisat erityissäännökset (23 ja 30 §). Hallinnosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvilla aloilla valtakunta ja maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvilla aloilla maakunta.

Maakunnan hallituksen suostumuksella voidaan valtakunnan hallinnolle kuuluvia tehtäviä siirtää maakunnalle ja vastaavasti voidaan maakunnan viranomaisille kuuluvia tehtäviä siirtää valtakunnan viranomaiselle. Sen sijaan kunnille kuuluvia tehtäviä ei ole mahdollista siirtää maakunnalle tai maakunnassa sijaitsevilta kunnilta valtiolle. Itsehallintolain 32 §:n mukaan hallintotehtäviä siirretään sopimusasetuksella 1. Sopimusasetukseen voidaan sisällyttää säännös siirretyistä hallintotehtävistä johtuvien kustannusten jaosta. Aloitteentekijänä sopimusasetuksen antamiselle voi olla joko maakunnan hallitus tai toimivaltainen ministeriö.

Sopimusasetuksen antaa tasavallan presidentti maakunnan hallituksen suostumuksella. 2 Asia esitellään aina oikeusministeriöstä, mutta sopimusasetukset valmistellaan yhteistoiminnassa toimivaltaisen ministeriön ja maakunnan hallituksen kanssa. Ehdotuksesta on pyydettävä Ahvenanmaan valtuuskunnan lausunto.

Myös EU:hun liittyvien kansallisten hallintopäätösten osalta jakautuu toimivalta itsehallintolain toimivallan mukaisesti.

Alaviitteet:

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje