Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.9 Voimaantulosäännöksen muuttaminen

Myös säädöksen voimaantulosäännöstä voidaan muuttaa. Voimaantulosäännöksen muuttaminen voi olla tarpeen, jos jo olemassa olevan säädöksen voimaantuloa halutaan varhaistaa tai lykätä taikka määräaikaisen säädöksen voimassaoloaikaa lyhentää tai pidentää.

Säädöksellä, jolla muutetaan voimaantulosäännöstä, on kuten kaikilla säädöksillä oma voimaantulosäännöksensä, eikä alkuperäistä voimaantulopäivää saa muuttaa tai jättää pois säädöksestä.

Alla olevassa esimerkissä väliaikainen laki muutettiin toistaiseksi voimassa olevaksi. Lain alkuperäinen voimaantulosäännös kuului: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja on voimassa vuoden 1991 loppuun.

Laki
korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan korkotulon lähdeverosta annetun lain (1341/1990) – – ja 20 § – – seuraavasti:


20 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Lakia sovelletaan – –.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Lain 3 §:n 1 momentin 2 kohtaa sovelletaan – –.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje