Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

6.6 EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö

EU:n tuomioistuimen ratkaisuilla on keskeinen merkitys EU-oikeutta tulkittaessa ja sovellettaessa. Sen vuoksi EU-oikeuden sisällön selvittäminen edellyttää yleensä myös tuomioistuimen oikeuskäytäntöön perehtymistä.

EU:n tuomioistuin antaa ennakkoratkaisuja kansallisten tuomioistuinten sille esittämien ennakkoratkaisupyyntöjen johdosta. Tuomioistuimen antama ennakkoratkaisu voi koskea EU:n perussopimuksen määräyksen tulkintaa taikka EU-säädöksen tulkintaa tai pätevyyttä. 1 Ennakkoratkaisu sitoo kansallista tuomioistuinta sen ratkaistessa esillä olevaa asiaa. Lisäksi ennakkoratkaisu sitoo muita kansallisia tuomioistuimia, jotka käsittelevät samaa ongelmaa. Ennakkoratkaisuilla voi olla myös yleisempää tulkinnallista merkitystä. Ennakkoratkaisu saattaa edellyttää myös muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön, jos kansallinen lainsäädäntö tai sen tulkinta on ristiriidassa ennakkoratkaisuun sisältyvän EU-oikeuden tulkinnan kanssa. EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ennakkoratkaisuasioissa tuleekin seurata ministeriöissä erityisesti niiden toimialaan kuuluvin osin.

EU:n tuomioistuin voi antaa ratkaisuja myös tuomioistuimessa nostettujen kanteiden johdosta. EU:n toimielinten, elinten tai laitosten antamien säädösten pätevyys voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, minkä lisäksi niitä vastaan voidaan nostaa kanne, jos niiden katsotaan laiminlyöneen velvollisuuksiaan.  2. Myös jäsenvaltiota vastaan voidaan nostaa kanne, jos sen katsotaan rikkovan velvollisuuksiaan EU:ssa. Näin on esimerkiksi silloin, jos jäsenvaltio on laiminlyönyt EU-säädöksen täytäntöönpanon tai täytäntöönpano on virheellinen. Rikkomus voi johtua myös sellaisesta lainsäädännöstä, jolla ei ole suoraa kytkentää EU-oikeuteen, mutta jolla on vaikutuksia EU-oikeuden toteutumiseen. 3 Jos  tuomioistuin toteaa jäsenvaltion jättäneen täyttämättä jonkin EU-oikeuden mukaisen velvollisuuden, jäsenvaltion on toteutettava tuomion edellyttämät toimenpiteet 4. Kanteiden johdosta annettavilla ratkaisuilla voi olla myös yleisempää merkitystä EU-oikeutta tulkittaessa. On mahdollista, että jotain jäsenvaltiota koskevan tuomion sisältämä tulkinta edellyttää muutoksia myös toisen jäsenvaltion lainsäädäntöön. Myös kanteiden johdosta annettuja tuomioita tuleekin seurata ministeriöissä. Unionin tuomioistuimessa on tuomareiden lisäksi julkisasiamiehiä, jotka esittävät puolueettoman ja riippumattoman ratkaisuehdotukseksi kutsutun oikeudellisen lausuntonsa niissä asioissa, jotka on saatettu heidän käsiteltäväkseen. Kaikissa asioissa ei anneta julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta. Annettu ratkaisuehdotus ei sido tuomioistuinta.

EU:n tuomioistuimen ratkaisut ja julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset ovat saatavilla sekä tuomioistuimen kotisivuilta että EUR-Lex-portaalista. Tuomioistuin on yhteistyössä EU:n tuomioistuinverkoston (RJUE) kanssa avannut syksyllä 2019 verkkosivuillaan uuden osion, jossa on tietoa EU-oikeudesta ja sitä koskevasta oikeuskäytännöstä. Osiossa voi tutustua esimerkiksi kansallisten tuomioistuinten esittämiin ennakkoratkaisupyyntöihin ja asioissa annettuihin ratkaisuihin sekä aiheenmukaisiin tutkimusmuistioihin, joissa käsitellään tietyn alan merkityksellisimpiä oikeudellisia kysymyksiä.

Viittaamista EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöön tarkastellaan liitteessä 2.

Alaviitteet:
  • 1 Ks. SEUT 267 artikla.
  • 2 Ks. SEUT 263 ja 265 artikla.
  • 3 Ks. SEUT 258 ja 259 artikla sekä SEUT 260 artiklan 3 kohta.
  • 4 Ks. SEUT 260 artiklan 1 ja 2 kohta.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje