Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

12.1 Yleislakien kunnioittaminen

Kuten edellä tässä oppaassa on tähdennetty, lakiehdotukset on laadittava perustuslain mukaisiksi.

Keskeiset oikeudenalat on säännelty perustuslakiin nojautuvin, perustuslain mukaisin yleislaein. Lähtökohtana lainvalmistelussa onkin, että sen lisäksi, että lakiehdotukset laaditaan perustuslain mukaisiksi, ne laaditaan myös yleislakien mukaisiksi.

Lähtökohtaisesti yleislaista ei siis poiketa. Lainsäädäntö on pyrittävä säilyttämään selkeänä, ja sen hajautuminen on estettävä. Yleislakeja kunnioittamalla myös hillitään normitulvaa. Yleislakien perustuslainmukaisuuden vuoksi yleislakeihin nojautuminen on lainvalmistelijalle myös turvallista.

Uutta sääntelyä laativan on tunnettava yleislakien lisäksi muu laadittavaan sääntelyyn vaikuttava voimassa oleva lainsäädäntö, Suomea sitovat kansainväliset sopimukset sekä yleiset oikeusperiaatteet, sillä uusi lainsäädäntö on sopeutettava sääntelyn kokonaisuuteen – muuhun lainsäädäntöön ja vallalla oleviin oikeusperiaatteisiin.

Yleislaista poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen, painava syy.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje