Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

17.1 Yleistä

Perustuslaissa ei säädetä mitään johtolauseesta. Perustuslaissa säädetään vain seuraava: ”Jos laki on säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä, tämän tulee ilmetä laista.” Hallituksen esityksen (HE 1/1998 vp) 79 §:n 1 momentin perustelujen mukaan kuitenkin ”tarkoitus on, että maininta lain säätämisjärjestyksestä otettaisiin vastaisuudessakin lain johtolauseeseen, vaikka asiasta ei perustuslaissa nimenomaisesti säädettäisikään”. Perustelujen mukaan ”lain johtolauseessa todettaisiin myös se, että säädetty laki on syntynyt eduskunnan päätöksen mukaisesti”.

Koska johtolausetta ei mainita perustuslaissa, sekä perustuslaki vähäiseltä osin että tavallinen laki kokonaan ovat vakiintuneen käytännön varassa. Vakiintuneen käytännön mukaan myös asetuksessa on johtolause.

Johtolauseessa kuvataan kysymyksessä olevat säätämistoimet, ja muutossäädösten johtolauseet ovatkin toisinaan melko monimutkaisia. Selvyyden vuoksi tässä jaksossa käsitellään uusien säädösten ja muutossäädösten johtolauseita erikseen.

Toukokuussa 2010 julkaistun erillisen, lakitekniikkaa koskeneen oppaan myötä johtolausetta lyhennettiin aikaisemmasta käytännöstä kahdella tavalla:

1) Muutossäädöksen johtolauseessa lakattiin mainitsemasta päivä, jona muutettava säädös on annettu. Uutta asetusta annettaessa ei liioin enää mainittu valtuuttavien lakien antamisen päiväyksiä.

2) Viitattaessa muutettujen lainkohtien säädösnumeroihin lakattiin käyttämästä ilmaisua ”mainitussa” tai ”mainituissa”, vaikka kyseinen säädösnumero olikin jo aiemmin mainittu johtolauseessa, ja ruvettiin toistamaan (pelkästään) säädösnumero.

Myöhemmin, vuoden 2012 alusta tasavallan presidentin asetusten ja valtioneuvoston asetusten johtolauseita lyhennettiin edelleen:

Asetusten johtolauseissa ei enää mainittu asetuksen esittelevän ministerin nimikettä eikä esittelevän ministeriön nimeä.

Tiedot ministereiden tehtävistä ja toimivallasta selviävät esittelypäivämäärän mukaisesti www.vn.fi sivuilla olevien ministereiden työnjakoa ja sijaisuusjärjestystä koskevien tietojen avulla. Asioiden jakautumisesta ministeriöiden toimialoille säädetään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 luvussa.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje