Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

9.6 Julkishallinnon henkilöstön oikeusasema

Perustuslain 125 ja 126 §:ssä on säännöksiä virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja nimitysperusteista sekä nimittämisestä valtion virkoihin, mutta ei nimenomaisia säännöksiä virkamiesten oikeusasemasta. Virkamiesten oikeusaseman perusteista on kuitenkin perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaisesti säädettävä lailla.

Esimerkiksi hallituksen esityksessä laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista 1 virkamiehen oikeusaseman kannalta keskeinen sääntely oli käytännössä kokonaan jätetty annettavaksi ministeriön asetuksella. Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen edellytyksenä kuitenkin oli, että lakiehdotusta täydennettiin ehdotettua täsmällisemmillä säännöksillä korvausten saamisen edellytyksistä ja korvauksen suuruuden määräytymisen perusteista 2.

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että asetuksen antamista ja lainsäädäntövallan siirtämistä sääntelevä perustuslain 80 § ei sellaisenaan koske sitä, mistä työelämän kysymyksistä voidaan sopia työ- tai virkaehtosopimuksella ja pitänyt selvänä, että jos valtion on tarkoitus antaa esimerkiksi virkaehtosopimuksella sinänsä sovittavista seikoista oikeussääntöjä, niistä on säädettävä lailla 3. Lainsäätäjä ei saa siirtää mitä tahansa asiaa työ- tai virkaehtosopimuksella sovittavaksi. Sopimismahdollisuudelle johtuu rajoja esimerkiksi perustuslain perusoikeussäännöksistä samoin kuin perustuslain 80 §:n 1 momenttiin sisältyvästä siitä säännöksestä, jonka mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista tulee säätää lailla. Perustuslakivaliokunta on pitänyt esimerkiksi työntekijän oikeutta vuosilomaan sellaisena työntekijän oikeuksien perusteisiin kuuluvana asiana, jota ei ole ollut mahdollista jättää pelkästään työ- tai virkaehtosopimuksin järjestettäväksi 4.

Perustuslakivaliokunta on katsonut myös, että virkamiehen ja työntekijän pakollisesta eroamisiästä tulee säätää lailla 5.

Kansalaisuusvaatimuksen asettamista ja asevelvollisuuden suorittamisen asettamista kelpoisuusvaatimukseksi on arvioitu perustuslakivaliokunnan lausunnossa PeVL 19/2005 vp sekä siinä mainituissa lausunnoissa.

Sääntelyä virkamiehen siirtämisestä toiseen virkaan tai tehtävään on arvioitu perustuslakivaliokunnan lausunnoissa esimerkiksi puolustusvoimien ja poliisin henkilöstön kannalta. 6

Valtion viranomaisten henkilöstöä koskevista siirtymäsäännöksistä ks. valtion virkamieslain (750/1994) 2 luku ja seuraava jakso (9.7).

Alaviitteet:

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje