Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

20.4 Voimaantulo ja soveltaminen

20.4.1 Voimaantuloa ja soveltamista koskevat perusperiaatteet

Lähtökohta on, että säädöstä aletaan soveltaa sen voimaantulopäivänä. Voimaantulopäivän lisäksi muusta säädetään vain, jos säädöksen vaikutuksia halutaan ulottaa sen edeltävään aikaan tai jos halutaan siirtää säädöksen joidenkin vaikutusten alkamista voimaantulopäivää myöhemmäksi.

Suomen lainsäädännössä ei ole nimenomaista taannehtivan lainsäädännön kieltoa perustuslain perusoikeussäännöksiin sisältyvää taannehtivien kriminalisointien kieltoa lukuun ottamatta. Muista perustuslain säännöksistä, kuten omaisuudensuojaa koskevista säännöksistä, saattaa kuitenkin johtua, että vaikutukseltaan taannehtivat säännökset voidaan antaa vain perustuslainsäätämisjärjestyksessä.

20.4.2 Voimaantulon ja soveltamisen porrastaminen

Kun säädöksen joidenkin vaikutusten halutaan alkavan jo ennen säädöksen voimaantuloa tai voimaantuloajankohtaa myöhemmin, on harkittava, puhutaanko voimaantulosta vai soveltamisesta.

Pääsääntönä on vanhastaan ollut, että säädöksellä on yksi ainoa voimaantuloajankohta ja että tästä poikkeavana aikana alkavien vaikutusten osalta puhutaan soveltamisesta, jolleivät erityiset syyt edellytä voimaantulon jakamista osiin. Koska säädös ei voi tulla voimaan, ennen kuin se on julkaistu, julkaisemista edeltävään aikaan kohdistuvien vaikutusten osalta voidaan kuitenkin puhua vain soveltamisesta.

Voimaantulon porrastaminen

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. Sen 5 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä heinäkuuta 2013.

Soveltamisen porrastaminen

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013. Sen 5 §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä heinäkuuta 2013.

Jos on kyse muutossäädöksestä, jonka vaikutusten alkaminen halutaan porrastaa, on turvallisempaa porrastaa voimaantulo kuin soveltaminen. Jos jommankumman edellä olevan esimerkin mukainen vaihtoehto olisi sellaisen muutoslain voimaantulosäännöksenä, jossa muun ohella muutetaan 5 §, jälkimmäisen esimerkin vaihtoehto (soveltamisen porrastaminen) merkitsisi, että aikaisempi 5 § kumoutuisi lain tullessa voimaan, mutta uutta 5 §:ää sovellettaisiin vasta puolen vuoden päästä, jolloin 1 päivästä tammikuuta 30 päivään kesäkuuta 2013 ei sovellettaisi sen enempää uutta kuin vanhaakaan pykälää. Ensimmäisen esimerkin (voimaantulon porrastaminen) mukaisessa vaihtoehdossa taas olisi selvää, että aikaisempi 5 § kumoutuu vasta uuden 5 §:n tullessa voimaan ja että uutta 5 §:ää sovelletaan vasta sen tultua voimaan.

Soveltaminen voidaan porrastaa myös kytkemällä se päivämäärän asemesta vaikkapa tiettyyn joukkoon tapauksia.

Soveltamisen porrastaminen

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.
Mitä 43 a §:n 2 momentissa säädetään, ei sovelleta ennen vuotta 2012 opintonsa aloittaneisiin opiskelijoihin.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje