Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.19 Hallituksen esityksen täydentäminen

15.19.1 Täydentävän esityksen antamisen edellytykset

Hallituksen esitystä voidaan perustuslain 71 §:n mukaan täydentää antamalla uusi täydentävä esitys. Täydentävä esitys voidaan antaa, kun hallitus tahtoo omasta aloitteestaan tehdä sisällöllisiä muutoksia eduskunnan käsiteltävänä olevaan esitykseen, mutta arvioi esityksen peruuttamisen tai kokonaan uuden, korjatun esityksen antamisen epätarkoituksenmukaiseksi. Kyse on tilanteesta, jolloin hallituksen alkuperäisen esityksen täydennykset ja korjaukset on mahdollista toteuttaa alkuperäisen esityksen rajoitetuilla muutoksilla. Perustuslain säännöksellä ei rajoiteta eduskunnan oikeutta muuttaa hallituksen esityksiä.

Tähän nähden perustuslakivaliokunta on pitänyt täydentävää hallituksen esitystä käyttötarkoitukseltaan varsin poikkeavana, kun sen tarkoituksena ei ole ollut muuttaa alkuperäistä esitystä, eikä esitys ole sisältänyt lainkaan uusia säännösehdotuksia. Valiokunta onkin katsonut, että sen perustuslain mukaisiin tehtäviin ei kuulu ennakoivan arvion tekeminen jonkin tulevaisuudessa mahdollisesti annettavan lakiehdotuksen suhteesta perustuslakiin. 1

15.19.2 Täydentävän esityksen sisältö ja muoto

Täydentävä esitys on sisällöltään liitännäinen alkuperäiseen hallituksen esitykseen eikä sen siten tarvitse sisältää hallituksen esityksen kaikkia eri osia. Täydentävällä esityksellä ja alkuperäisellä esityksellä tulee olla selvä keskinäinen asiayhteys. Muita erityisiä oikeudellisia edellytyksiä täydentävän esityksen antamiselle ei ole asetettu. Täydentävän esityksen nimikkeessä viitataan täydennettävän esityksen nimikkeeseen esimerkiksi seuraavasti: Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017 vp) täydentämisestä (HE 11/2018 vp). Täydentävälle esitykselle annetaan uusi numero.

15.19.3 Täydentävän esityksen antaminen ja käsittely

Ajallisesti täydentävän esityksen antamista on rajoitettu siten, että täydentävää esitystä ei voida antaa sen jälkeen, kun asiaa valmistellut eduskunnan valiokunta on antanut mietintönsä.

Täydentävän esityksen antamisesta päätetään samassa menettelyssä kuin muidenkin hallituksen esitysten antamisesta.

Eduskunnassa täydentävä esitys lähetetään eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 31 §:n mukaan alkuperäistä esitystä valmistelevasti käsittelevään valiokuntaan, ja valiokunta käsittelee alkuperäisen esityksen ja sitä täydentävän esityksen toistensa yhteydessä. Puhemiesneuvosto voi työjärjestyksen 32 §:n 2 momentin mukaan päättää täydentävän esityksen lähettämisestä valiokuntaan ilman lähetekeskustelua, mistä ilmoitetaan täysistunnossa.

Alaviitteet:

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje