Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

10.3 Edellytykset hallintotehtävien antamiselle muulle kuin viranomaiselle

Julkinen hallintotehtävä voidaan perustuslain 124 §:n mukaan antaa viranomaiskoneiston ulkopuolelle vain, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Tarkoituksenmukaisuusvaatimus on oikeudellinen edellytys, jonka täyttymistä tulee arvioida tapauskohtaisesti kunkin viranomaisorganisaation ulkopuolelle annettavaksi ehdotetun julkisen hallintotehtävän kohdalla erikseen 1.

Tarkoituksenmukaisuusarvioinnissa tulee hallinnon tehokkuuden ja muiden hallinnon sisäisten näkökohtien lisäksi kiinnittää erityistä huomiota yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen tarpeisiin. Myös hallintotehtävän luonne on otettava arvioinnissa huomioon. Siten tarkoituksenmukaisuusvaatimus voi palveluiden tuottamiseen liittyvien tehtävien kohdalla täyttyä helpommin kuin esimerkiksi yksilön keskeisiä oikeuksia koskevaa päätöksentekovaltaa siirrettäessä.

  • Todentajan tehtävien antamista yksityiselle voitiin pitää tarkoituksenmukaisena, koska tehtävät edellyttävät syvällistä erikoistumista sähkön tuotantoon liittyviin kysymyksiin. 2
  • Tavanomaisten nimi- ja yhteystietojen sekä elossa oloa koskevien tietojen luovutusta väestötietojärjestelmästä pidettiin palvelutehtävänä, jonka siirtäminen yksityiselle saattoi valiokunnan mukaan olla tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi tarpeen, jos säännöksen edellytykset palvelujen saatavuuden tai toiminnan tehokkuuden takaamisesta täyttyvät. 3
  • Henkilön määrääminen virkamiehenä toimivan valvojan avuksi voi joissakin tilanteissa olla tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. 4
  • Passin laadun ja oikeasisältöisyyden tarkastaminen sekä passilähetyksen toimittaminen katsottiin teknisluonteisiksi, viranomaisia avustaviksi tehtäviksi, joiden siirtämistä yksityiselle pidettiin tarkoituksenmukaisena, sillä näin voitiin turvata passin hakijoille joustavammat ja kattavammat mahdollisuudet palvelun saamiseen ja turvata poliisin lupahallinnon henkilöstöresursseja. 5
  • Viranomaisia avustavan pysäköinninvalvonnan antamista yksityisille pidettiin perustuslain 124 §:ssä tarkoitetulla tavalla tarkoituksenmukaisena, sillä poliisilla tai kunnallisilla pysäköinninvalvojilla ei ole riittävästi voimavaroja yksityisten alueiden pysäköinninvalvontaan ja viranomaisia avustavalle toiminnalle voidaan arvioida olevan tarvetta. 6
  • Tarkkailulähetteiden laatimistoimivallan osoittamista myös viranomaiskoneiston ulkopuolelle pidettiin tarpeellisena tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi, sillä tavoitteena oli turvata hoidon tarpeessa olevien potilaiden pääsy hoitoon mahdollisimman nopeasti ja kattavasti ja näin osaltaan toteuttaa perustuslain 19 §:n 3 momentissa julkiselle vallalle asetettua velvoitetta turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.  7
  • Tarkoituksenmukaisuusvaatimuksen ei voitu suoranaisesti katsoa muodostavan ehdotonta estettä ehdotetulle sääntelylle  yhteydessä, jossa kysymys oli teknisluonteisista, palveluiden tuottamiseen liittyvistä tehtävistä. 8
  • Hyljetuotteen markkinoille saattamiseksi edellytetyn alkuperätodistuksen myöntämisetehtävän antamista Suomen riistakeskukselle voitiin pitää tarpeellisena tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. 9
  • Mahdollisuutta antaa oleskelulupahakemuksiin liittyviä teknis- ja rutiiniluonteisia tehtäviä sopimuksin muulle kuin viranomaiselle voitiin pitää tarpeellisena tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. 10
Alaviitteet:

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje