Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.11 Muutossäädöksen muuttaminen

Muutetut lainkohdat tulevat osaksi alkuperäistä säädöstä, kun ne tulevat voimaan. Sen vuoksi muutettujakin lainkohtia yleensä muutetaan alkuperäisen säädöksen lainkohtina, ei muutossäädöksen lainkohtina.

Lakien ja muiden säädösten voimaantuloa käsitellään yleisesti jaksossa 20, muutoslakien voimaan saattamista erityiskysymyksenä jaksossa 15.13.

Muutossäädöksellä voidaan muuttaa alkuperäistä säädöstä muuttavaa muutossäädöstäkin. Muutossäädöksellä voimaan saatettavan, vielä voimaantuloa odottavan oikeustilan aineellisen sisällön muuttaminen voi nimittäin tulla muuttuneiden olosuhteiden vuoksi tarpeelliseksi, ja joskus on tarpeen muuttaa esimerkiksi muutossäädöksen voimaantulosäännöstä muutossäädöksen voimaantuloajankohdan muuttamiseksi taikka määräaikaisen muutossäädöksen voimassaoloajan lyhentämiseksi tai jatkamiseksi tai määräaikaisen muutoksen saattamiseksi toistaiseksi voimassa olevaksi.

”Alkuperäisellä” muutossäädöksellä on oma voimaantuloajankohtansa kuten alkuperäisellä säädöksellä ja muutossäädöstä muuttavalla muutoslailla omansa.

Laki
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (1301/2002) 14 § ja

muutetaan voimaantulosäännöksen 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1366/2003, seuraavasti:

 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003. Lain 12, 13 ja 15 § tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004. Lain 24 ja 24 a―24 d § tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ks. myös esimerkki edellä jaksossa 15.10.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje