Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

3.3 Perustuslain huomioon ottaminen lainvalmistelussa

Lakiehdotukset laaditaan perustuslain mukaisiksi. Sääntelyn tulee täyttää myös esimerkiksi Suomea sitovista kansainvälisistä ihmisoikeusvelvoitteista ja EU:n perusoikeuksista johtuvat vaatimukset.

Perustuslain huomioon ottaminen on olennainen ja kiinteä osa lainvalmistelua sen kaikissa vaiheissa. Perustuslaista johtuvat vaatimukset on otettava huomioon niin valmisteluhanketta suunniteltaessa kuin sääntelyvaihtoehtoja harkittaessa ja sääntelyn yksityiskohtia mietittäessä. Samoin on lainvalmistelun kaikissa vaiheissa otettava huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja muista Suomea sitovista kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista johtuvat vaatimukset.

Hallituksen esitykseen sisällytettävän jakson laatiminen lakiehdotuksen suhteesta perustuslakiin muodostaa lainvalmistelutyön kannalta vain ehdotuksen perustuslainmukaisuuden tarkistus- ja varmistusvaiheen.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje