Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.7 Säädöksen muuttaminen lisäämällä

Säädöstä voidaan muuttaa myös lisäämällä pykäliä, momentteja, kohtia ja alakohtia. Säädökseen voidaan samaten lisätä uusia lukuja ja uusia väliotsikoita.

Otsikoimattomaan pykälään voidaan lisätä otsikko, mutta tällöin kaikkien säädöksen pykälien tai ainakin saman luvun pykälien tulee olla otsikoidut, ja menettely voi tulla kysymykseen vain hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa. Pykäliin lisättiin otsikoita esimerkiksi muutettaessa puoluelakia (10/1969) lailla 683/2010. Tällöin lakiin lisättiin lukuisia uusia pykäliä, jotka haluttiin otsikoida. Samalla ennestään olleisiin pykäliin tuli lisätä otsikot.

Valtion virkamieslain muuttamisesta annetulla lailla (1548/2011) lain 4 ja 5 §:n edelle lisätyn väliotsikon paikka yksilöitiin lakitekstissä seuraavasti:

lisätään – – 4 ja 5 §:n edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 5 a—5 d  § ja niiden edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 5 e ja 5 f  § ja niiden edelle uusi väliotsikko sekä lakiin uusi 29 a § seuraavasti:

2 luku
Virkajärjestelyt
Viran perustaminen, lakkauttaminen ja muuttaminen
4 §

Ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta annetulla lailla (547/2007) lakiin lisättiin uusi 6 a luku, jossa on kudoslaitosten toimintaa koskeva 20 a–20 m §. Pelkästään lakiteknisistä syistä olisi jo tuolloin ollut harkittava kudoslaitosten toimintaa koskevaa sääntelyn antamista kokonaan erillisessä laissa. Nyttemmin lakiin on vielä lailla 227/2013  lisätty uusi 6 b luku, jossa on 20 n–20 v sekä 20 x ja 20 y § luovutussairaalan ja elinsiirtokeskuksen toiminnasta. Tämänkaltaisia lakiteknisiä ratkaisuja ei tule käyttää.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje