Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.10 ”Pysyvä” ja väliaikainen muuttaminen

Säädöstä voidaan muuttaa väliaikaisesti, jolloin laki muutoslain voimassaoloajan päätyttyä palautuu muutosta edeltäneeseen ”pysyvään” asuunsa.

Samalla muutossäädöksellä voidaan muuttaa säädöstä sekä toistaiseksi että väliaikaisesti, kunhan muutokset eivät koske samoja lainkohtia.

Laki
toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 10 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1294/2002, ja

lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 49/2005, 1212/2005 ja 583/2007, väliaikaisesti uusi 3 momentti seuraavasti:


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Lain 11 §:n 3 momentti on voimassa vuoden 2014 loppuun.

Säädöstä tai sen osaa ei voida kumota väliaikaisesti. Kumoaminen on aina lopullista. Jos on tarpeen olla soveltamatta jotakin lainkohtaa tiettynä ajanjaksona, väliaikaisen kumoamisen asemesta on säädettävä lainkohdan määräaikaisesta soveltamatta jättämisestä esimerkiksi seuraavasti: Mitä 3 a §:ssä säädetään, ei sovelleta tämän lain ollessa voimassa.

Jos samassa hallituksen esityksessä halutaan ehdottaa samaa lainkohtaa muutettavaksi sekä toistaiseksi että väliaikaisesti, on kirjoitettava kaksi lakiehdotusta, toinen lain muuttamisesta ja toinen lain väliaikaisesta muuttamisesta. Vastaavasti muutettaessa samaa asetuksen lainkohtaa sekä toistaiseksi että väliaikaisesti on kirjoitettava kaksi asetusta, toinen asetuksen muuttamisesta ja toinen asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta.

Myös väliaikaista säädöstä voidaan muuttaa. Jollei muuta säädetä, muutokset ovat voimassa saman ajan kuin väliaikainen säädös.

Väliaikaisesta säädöksestä voidaan säädösmuutoksella tehdä myös toistaiseksi voimassa oleva tai pidentää sen voimassaoloaikaa. Tällöin muutetaan väliaikaisesta muuttamisesta annetun säädöksen voimaantulosäännös. (Ks. myös jakso 15.9.)

Laki
arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (1060/2006) voimaantulosäännös seuraavasti:

 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2011 loppuun.

Lakia sovelletaan, kun velvollisuus veron suorittamiseen syntyy lain voimassaoloaikana.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje