Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

24.8 Eräistä lakikielelle ominaisista ilmaisuista

24.8.1 Mainittu, tarkoitettu, säädetty, mukainen

Laeissa ja asetuksissa on usein tarpeen viitata toisen lain tai asetuksen lainkohtaan taikka saman lain tai asetuksen toiseen lainkohtaan yksilöiden, mitä viittauksen kohteena olevassa lainkohdassa säädettyä asiaa tarkoitetaan, esimerkiksi 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus, 3 §:ssä mainittu kaupunki tai 12 luvussa rangaistavaksi säädetty teko.

Koska lakiteksti on enimmälti abstraktia, yleensä tulee viitattavaksi toisessa lainkohdassa tarkoitettu asia. Toisessa lainkohdassa mainittuun asiaan voidaan viitata vain, kun asiasta säädetään erisnimellä tai erisnimenomaisesti. Voidaan siis viitata 1 momentissa mainittuun kuntaan, jos momentissa säädetään vaikkapa Luvian, Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun ja Siikaisen kunnista. Erisnimeltä mainittuun kuntaan ei itse asiassa edes saa viitata ”tarkoitettuna” kuntana. Sitä vastoin on viitattava momentissa tarkoitettuun, ei ”mainittuun”, kuntaan, jos momentissa puhutaan esimerkiksi kunnasta, jonka alueella kaivostoiminnan haitalliset vaikutukset ilmenevät. Samalla tavoin on viitattava tietyssä pykälässä mainittuun rahamäärään, jos pykälässä todella mainitaan rahamäärä, esimerkiksi 17 euroa. Verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen mukaisen tarkistetun nettovarallisuuden perusteella laskettava yhtiön osakkeen verovuoden matemaattinen arvo taas on tarkoitettu arvo, ei ”mainittu” arvo.

Ilmaisua säädetty voidaan usein käyttää synonyymisesti ilmaisun tarkoitettu kanssa, mutta sitä käytetään varsinkin viitattaessa säänneltyyn ilmiöön, joka on syntynyt vasta säätämällä, esimerkiksi rangaistavaksi säädetty teko.

Varausilmoitukseen perustuva etuoikeus on voimassa, kun varausilmoitus on tehty 44 §:ssä säädetyllä tavalla.

Korvaukselle on määrättävä maksettavaksi korkolaissa (633/1982) säädetty viivästyskorko.

Edellä 1 momentissa säädetty ikävaatimus ei koske moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajaa ajettaessa yksinomaan yleiseltä liikenteeltä eristetyllä työmaalla taikka tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella.

Onnettomuustutkintakeskus voi 1 momentista poiketen luovuttaa turvallisuustutkinnassa saatuja tietoja salassapitosäännösten estämättä esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle vain, jos tieto on välttämätön sellaisen rikoksen selvittämiseksi, josta laissa säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta.

Sovittelija tai sovittelijan avustaja ei saa ilmaista mitä hän tehtävässään on saanut tietää soviteltavasta asiasta, jollei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, anna suostumustaan tietojen ilmaisemiseen tai laissa muuta säädetä.

Maistraatti tutkii, ettei parisuhteen rekisteröinnille ole laissa säädettyä estettä.

Ilmaisua ”sanottu” on sen vanhahtavan sävyn takia syytä käyttää maltillisesti.

Jonkin mukaiseen voidaan viitata, kun halutaan korostaa, että sen täytyy vastata säädettyjä vaatimuksia.

Toimittaja voi esittää alustavaa tarjousta paremman tarjouksen missä tahansa vaiheessa, jos tarjous on vähimmäisvaatimusten mukainen.

Valtiovarainministeriön tehtävänä on tämän lain mukainen julkisen hallinnon viranomaisten tietohallinnon yleinen ohjaus.

Metsästäjäin keskusjärjestön hallitus toimii Suomen riistakeskuksen hallituksena, kunnes tämän lain mukainen hallitus on nimetty.

24.8.2 Mukaan, mukaisesti, nojalla, perusteella

Ilmaisuja mukaan, mukainen ja mukaisesti käytetään lakikielessäkin Kielitoimiston sanakirjan mukaisesti, esimerkiksi Suomen riistakeskukselle tämän tai muun lain mukaan kuuluvat julkiset hallintotehtävät, henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriselostus ja sovinto, joka vahvistetaan 1 momentin mukaisesti sovitellussa asiassa.

Ilmaisut nojalla ja perusteella ovat Kielitoimiston sanakirjan mukaan synonyymisiä. Siitä huolimatta nojalla-sanaa käytetään vakiintuneesti viitattaessa säädökseen tai lainkohtaan taikka muuhun perusteeseen, joka oikeuttaa tekemään jotakin, esimerkiksi lain nojalla annetut säännökset ja malmin etsiminen luvan nojalla.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje