Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

3.1 Lakien perustuslainmukaisuuden valvonta

Lakien perustuslainmukaisuuden valvontaa Suomessa on tapana luonnehtia ennakolliseksi, abstraktiksi ja parlamentaariseksi. Valvonnan painopiste on lakien säätämisvaiheeseen ajoittuvassa ennakkovalvonnassa, jossa vertailun kohteina ovat perustuslain ja lakiehdotuksen säännökset ja jossa eduskunnan perustuslakivaliokunnalla on keskeinen asema.

Perustuslakivaliokunnan roolista lakien perustuslainmukaisuuden valvonnassa säädetään perustuslain 74 §:ssä. Sen mukaan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa valiokunnan käsittelyyn tulevien lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Valiokunnan lausuntoja perustuslaki- ja ihmisoikeuskysymyksissä pidetään sitovina eduskuntakäsittelyn eri vaiheissa 1.

Eduskunta päättää puhemiesneuvoston ehdotuksesta, mihin valiokuntaan kukin asia lähetetään valmistelevasti käsiteltäväksi. Eduskunta voi samalla päättää, että yhden tai useamman muun valiokunnan – esimerkiksi perustuslakivaliokunnan – on annettava lausunto asiasta sitä valmistelevasti käsittelevälle valiokunnalle. Hallituksen esityksen lähettämisestä valiokuntaan säädetään eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 32 §:ssä. Jollei asiaa ole lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten, asiaa valmistelevasti käsittelevän valiokunnan tulee työjärjestyksen 38 §:n 2 momentin mukaan pyytää lausunto perustuslakivaliokunnalta, jos lakiehdotuksen perustuslainmukaisuudesta tai suhteesta ihmisoikeussopimuksiin on epäselvyyttä.

Alaviitteet:

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje