Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

7.1 EU-oikeuden tehokas toteutuminen

EU-säädös voi edellyttää kansalliselta lainsäätäjältä täytäntöönpanotoimia, jotta EU-oikeus toteutuu tehokkaasti. Täytäntöönpantavia EU-säädöksiä ovat erityisesti direktiivit, jotka tulee jo perusluonteensa mukaisesti muuttaa (transponoida) kansalliseksi lainsäädännöksi, mutta myös asetus ja päätös voivat edellyttää täytäntöönpanotoimia.

Täytäntöönpanon tehokkuus edellyttää, että EU-säädös pannaan täytäntöön oikeasisältöisesti. Säädöksen tavoitteen tulee toteutua, ja täytäntöönpano tulee toteuttaa kaikilta osin. Lisäksi täytäntöönpanon on oltava riittävän täsmällistä ja selkeää. Täytäntöönpanoa toteutettaessa tulee myös varmistaa, ettei kansalliseen lainsäädäntöön jää ristiriitaisuuksia EU-säädöksen kanssa ja ettei uusia ristiriitoja synny. Lisäksi täytäntöönpanon on oltava oikea-aikaista. Se tulee toteuttaa EU-säädöksessä edellytetyssä määräajassa. Aikataulussa on huomioitava asian eduskuntakäsittelyn vaatima aika sekä mahdolliset täytäntöönpanotoimet Ahvenanmaan maakunnassa.

EU-oikeudessa asetetaan vaatimuksia täytäntöönpanon edellyttämän sääntelyn sitovuudelle. Hallinnolliset toimenpiteet yksin eivät yleensä ole riittäviä EU-säädöstä täytäntöön pantaessa, vaan edellytetään sitovaa sääntelyä. EU-säädöksen täytäntöönpanoa koskevan kansallisen sääntelyn tulee olla säädöshierarkkisesti samantasoista kuin vastaavia kysymyksiä koskeva muu kansallinen sääntely. Annettavan sääntelyn oikea ja riittävä säädöstaso määräytyy Suomen lainsäädännön mukaan. Jaksossa 13 käsitellään tarkemmin säädöstason määräytymiseen vaikuttavia näkökohtia.

Täytäntöönpanon tehokkuus edellyttää myös täytäntöönpanon julkisuutta. Täytäntöönpanosäännökset on julkaistava Suomen säädös- tai määräyskokoelmassa 1. Lisäksi täytäntöönpanotoimet tulee ilmoittaa (notifioida) komissiolle EU-säädöksessä edellytetyssä määräajassa.

EU-säädöksen täytäntöönpanossa noudatetaan tavallista kansallista lainvalmisteluprosessia. Lainvalmistelussa toimivalta jakautuu ministeriöiden välillä samalla tavalla kuin kansallisissa asioissa valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) perusteella. Täytäntöönpanosta vastaa ministeriö, jonka toimialaan asia sisältönsä puolesta kuuluu. Jos asia kuuluu usean ministeriön toimialaan, ministeriöiden on sovittava yhteistyöstä täytäntöönpanossa. Ahvenanmaan maakunta vastaa täytäntöönpanosta maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvissa asioissa 2.

Seuraavassa käsitellään erikseen direktiivin täytäntöönpanoa sekä asetukseen ja päätökseen mahdollisesti liittyviä täytäntöönpanotoimia. Täytäntöönpanossa on otettava huomioon myös EU:n perusoikeudet, joita tarkastellaan jaksossa 4.1.4, sekä periaatteet ja säännöt, joita tarkastellaan jaksossa 6.4. Täytäntöönpanoon liittyviä vaikeuksia ja täytäntöönpanoa edistäviä toimenpiteitä käsitellään liitteessä 4.

Alaviitteet:

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje