Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.8 Pykälien siirtämättömyys ja momenttien siirrettävyys

Säädöstä ei saa muuttaa siirtämällä pykäliä. Jos pykälien väliin joudutaan lisäämään uusia pykäliä, ne lisätään niin sanottuina a-pykälinä. Jos pykälä kumotaan, sen kohdalle jää ”aukko”, tyhjä pykälä. Tällaiseen aukkoon voidaan tarvittaessa myöhemmin lisätä pykälä.

Pykälää voidaan muuttaa lisäämällä siihen momentti tai momentteja. Jos momentti lisätään muuksi kuin viimeiseksi momentiksi, sen jäljessä olevat momentit siirtyvät, mikä ilmaistaan säädöksen johtolauseessa mutta ei itse lakitekstissä. Sitä vastoin kumottaessa momentti momentit eivät siirry. Kumotun momentin tilalle voidaan myöhemmin tarvittaessa lisätä uusi momentti.

Sääntelyä, jossa momentit siirtyvät, on vältettävä. Momenttien siirtymisen välttämiseksi on suositeltavaa (teknisesti) muuttaa koko pykälä, vaikka asiasisältö ja sanamuodotkin pysyvät entisellään.

Jos joudutaan kirjoittamaan muutossäädös, jossa pykälä- tai momenttinumerointi muuttuu, on tutkittava, viitataanko näihin lainkohtiin muualla lainsäädännössä. Tällöin joudutaan nimittäin muuttamaan myös kaikki ne muissakin laeissa olevat lainkohdat, joissa olevat viittaukset muuttuisivat virheellisiksi pykälien tai momenttien numerointiin vaikuttavien muutosten vuoksi.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje