Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

5.2 Lainsäädäntövallan jako valtakunnan ja maakunnan kesken

Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan Ahvenanmaan maakuntaa koskeva lainsäädäntövalta on jaettu valtakunnan ja maakunnan kesken. Maakunnan lainsäädäntövallasta säädetään lain 18 §:ssä ja valtakunnan lainsäädäntövallasta 27 ja 29 §:ssä. Viimeksi mainitun pykälän mukaan siinä tarkoitettuihin oikeudenaloihin liittyvä lainsäädäntövalta voidaan maakuntapäivien suostumuksella kokonaan tai osittain siirtää lailla maakunnalle. Muutoin maakunnan ja valtakunnan välistä lainsäädäntövallan jakoa voidaan muuttaa vain itsehallintolakia muuttamalla.

Itsehallintolain mukainen lainsäädäntövallan jako on ehdoton siinä mielessä, että eduskunta ei voi maakunnan osalta säätää niistä asioista, jotka kuuluvat maakunnan toimivaltaan. Vastaavasti maakuntalain säännökset eivät voi ulottua valtakunnan lainsäädäntövallassa oleviin asioihin. Siinäkään tapauksessa, että maakuntapäivät ei ole säätänyt lainsäädäntövaltaansa kuuluvasta asiasta, eduskunnan säätämä laki ei tule toissijaisesti sovellettavaksi maakunnassa, vaan asiaa on pidettävä siellä sääntelemättömänä. Sen sijaan asian kuuluessa valtakunnan lainsäädäntövaltaan eduskunnan säätämät lait tulevat automaattisesti voimaan Ahvenanmaalla.

Myös EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa jakautuu vastuu itsehallintolain toimivallanjaon mukaisesti. Näin ollen maakunta vastaa EU-säädösten täytäntöönpanosta, siltä osin kuin asia itsehallintolain mukaan kuuluu sen toimivaltaan.

Niin ikään valtiosopimusten saattamiseksi voimaan maakunnassa on hankittava Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksyminen sopimuksen voimaansaattamislaille tai -asetukselle, jos sopimus sisältää poikkeuksia itsehallintolaista tai jos se muuten koskee asioita, jotka kuuluvat maakunnan toimivaltaan. Ulkoasiainministeriön Valtiosopimusoppaassa on ohjeet Ahvenanmaan erityisaseman huomioon ottamisesta sopimusten valmistelussa ja voimaansaattamisessa (Valtiosopimusopas 2017)

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje