Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

9.7 Siirtymäsäännökset valtion virastoja koskevissa järjestelyissä

Jos virastosta siirretään tehtäviä tai henkilöstöä toiseen virastoon, virastosta siirretään osa toiseen virastoon, virasto lakkautetaan ja sen tehtävät ja henkilöstö siirretään joko perustettavaan virastoon tai yhteen tai useampaan muuhun virastoon taikka tehdään jokin muu viranomaisia koskeva rakenteellinen järjestely, siirtymäsäännöksiin on nyttemmin yleensä tarpeen ottaa vain tehtävien, vireillä olevien hallintoasioiden ja sopimusten siirtymistä koskevat säännökset. Jos lakkautettavan viraston tehtävät siirretään useampaan kuin yhteen virastoon, viraston lakkauttamista koskevassa laissa säädetään, mihin virastoon mikin tehtävä siirretään. Toimintoja jatkavien virastojen toimialaa koskeviin säännöksiin on tehtävä vastaavat muutokset. Lisäksi kaikki muussa lainsäädännössä mahdollisesti olevat toimivaltaa luovat säännökset on samalla saatettava ajan tasalle. Näin meneteltiin esimerkiksi Merentutkimuslaitosta lakkautettaessa (merentutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta annettu laki ja siihen liittyvät lait, 955–960/2008).

Henkilöstön asemaa erityyppisissä organisaation muutostilanteissa koskevat säännökset sisällytettiin valtion virkamieslain (750/1994) 2 lukuun lailla 1548/2011, joten henkilöstön asemasta ei yleensä ole aihetta järjestelyissä erikseen säätää. Lakiin voidaan tosin ottaa informatiivinen viittaus valtion virkamieslakiin:

Henkilöstön asemasta säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 2 luvussa.

Tehtävien, vireillä olevien hallintoasioiden ja sopimusten siirtymistä toiselle virastolle koskevat säännökset voidaan kirjoittaa esimerkiksi seuraavasti:

Työ- ja elinkeinokeskuksissa Maahanmuuttovirastoon siirtyvillä toimialoilla vireillä olevat asiat, tehdyt sopimukset ja sitoumukset samoin kuin niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät tämän lain tullessa voimaan Maahanmuuttovirastolle.

Jos pelkästään viraston nimi muutetaan ja tämä tehdään muutoslailla, riittää, että muutoslain siirtymäsäännöksiin otetaan yleinen viittaus, jonka mukaan vanhan nimisestä virastosta säädetty koskee uuden nimistä virastoa. Tällainen yleinen viittaus voidaan kirjoittaa esimerkiksi seuraavasti:

Mitä muualla säädetään Ulkomaalaisvirastosta, koskee tämän lain voimaan tultua Maahanmuuttovirastoa.

Jos viraston nimi muutetaan, mutta lakiteknisistä syistä samalla säädetään virastosta kokonaan uusi laki ja kumotaan vanha laki, jonka varassa viraston olemassaolo muodollisesti on ollut, asiallisesti kyse on vain nimen (ja vaikka tehtävienkin) muuttamisesta eikä viraston varsinaisesta lakkauttamisesta ja kokonaan uuden perustamisesta. Tämä voidaan ilmaista verbillä muuttua.

Kumottavassa laissa tarkoitettu Valtion elokuvatarkastamo muuttuu tässä laissa tarkoitetuksi Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukseksi.

Jos virasto kuitenkin lakkautetaan ja tilalle perustetaan kokonaan uusi virasto, uudesta virastosta annetaan laki, jonka voimaantulosäännöksen jälkeen 2 momentiksi otetaan säännös vanhasta virastosta annetun lain kumoamisesta. Jos uusi virasto perustetaan hoitamaan kahden tai useamman lakkautettavan viraston tehtäviä, virastot voidaan lakkauttaa perustettavasta virastosta annettavan lain siirtymäsäännöksellä.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje