Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

5.3 Maakuntalait

Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan Ahvenanmaan maakuntapäivät voi säätää maakuntalakeja sille itsehallintolain mukaan kuuluvan toimivallan rajoissa. Säädöshierarkkisesti maakuntalaki on verrattavissa eduskunnan säätämään lakiin. Maakuntalait toimitetaan oikeusministeriöön sekä Ahvenanmaan valtuuskunnan (Ålandsdelegationen) tarkistettaviksi. Ahvenanmaan valtuuskunnan annettua lausuntonsa maakuntalaki esitellään oikeusministeriöstä tasavallan presidentille. Presidentti voi, hankittuaan korkeimman oikeuden lausunnon, käyttää veto-oikeutta laissa mainituilla perusteilla käyttää veto-oikeutta, eli jos maakuntapäivät on ylittänyt lainsäädäntövaltansa tai jos maakuntalaki vaarantaisi Suomen sisäistä tai ulkoista turvallisuutta (itsehallintolain 19 ja 20 §). Jos presidentti ei tee päätöstä neljän kuukauden määräajassa, maakuntalaki tulee voimaan. Kyse ei siis ole maakuntalain vahvistamisesta, vaan pikemminkin jälkivalvonnasta.

Maakuntapäivillä on lainsäädäntövaltaansa kuuluvissa asioissa mahdollisuus säätää eduskunnan säätämän lain soveltamisesta maakunnassa. Tällaista maakuntalakia kutsutaan blankettilaiksi (blankettlag). Blankettilaki voi myös olla sekamuotoinen siten, että se osittain poikkeaa eduskunnan säätämästä laista.

 

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje