Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

20.3 Eräitä muita voimaantuloon liittyviä seikkoja

20.3.1 Voimaantulon selvittäminen lakiehdotuksen perusteluissa

Silloinkin, kun lain voimaantuloajankohta jätetään lakiehdotuksessa avoimeksi, voimaantuloon on Hallituksen esitysten laatimisohjeiden mukaan otettava kantaa hallituksen esityksen perusteluissa. Samoin jos voimaantuloajankohta jätetään säädettäväksi asetuksella, perusteluissa on selostettava, miksi tätä ehdotetaan ja mikä on todennäköinen voimaantuloajankohta. Tarkoitettu voimaantuloaika mainitaan lisäksi esityksen pääasiallisessa sisällössä.

Vastaavasti asetuksen voimaantuloajankohta on syytä perustella asetuksen esittelymuistiossa.

20.3.2 Avopäiväyksen käytön rajoittaminen lain varsinaiseen voimaantuloajankohtaan

Lain voimaantuloajankohdan jättäminen avoimeksi on poikkeus normaalista lainsäätämisjärjestyksestä, jossa eduskunta päättää laista sen sanamuodonkin kaikkia yksityiskohtia myöten. Tätä tavanomaisen oikeuden myötä syntynyttä poikkeusta perustuslaeista ei saa tulkita laajentavasti, joten avoimeksi voidaan jättää vain voimaantuloajankohta. Sen sijaan muita voimaantulo- tai soveltamispäivämääriä taikka siirtymäsäännöksissä olevia päivämääriä, kuten soveltamisen päivämääriä tai siirtymäkautta koskevia päivämääriä, ei saa jättää avoimiksi. Jos näitä päivämääriä ei ole mahdollista ennakoida, voidaan tarvittaessa käyttää niiden asemesta muita ilmaisuja, esimerkiksi kuuden kuukauden kuluttua tämän lain voimaantulosta tai tämän lain tullessa voimaan.

Laki
ajoneuvoverolain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan ajoneuvoverolain (1281/2003) 12 §:n 2 momentti.

2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Kumottua 12 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin vielä laskettaessa veron päivää kohden kannettavaa määrää ajalta, joka päättyy vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

20.3.3 Voimaantuloajankohdan määrääminen lakia vahvistettaessa

Kun eduskunnan hyväksymä laki esitellään vahvistettavaksi, voidaan esittää vain lain voimaantuloajankohdan määräämistä eli päiväyksen tyhjien kohtien täydentämistä mutta ei sen sijaan esimerkiksi joidenkin säännösten voimaantulon erottamista muusta lain voimaantulosta.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje