Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

5.4 Ahvenanmaata koskevat erityissäännökset laissa

Koska Ahvenanmaan erityisasemasta sekä valtakunnan ja maakunnan välisestä toimivallan jaosta on jo voimassa perustuslain ja itsehallintolain säännökset, näistä asioista ei ole aiheellista mainita lain tasolla. Pääsääntöisesti eduskunnan säätämään lakiin ei myöskään ole tarpeen sisällyttää erityssäännöksiä maakunnasta, eikä maakunnan itsehallinnosta johtuvista asioista yleensä tarvitse mainita hallituksen esityksen perusteluissa.

Valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvissa kysymyksissä saattaa erinäisissä tapauksissa kuitenkin olla aiheellista ottaa eduskunnan säätämiin lakeihin Ahvenanmaata koskevia erityissäännöksiä tai poikkeussäännöksiä. Näin on esimerkiksi silloin, kun Ahvenanmaasta maakunnan itsehallinnon tai erityisolosuhteiden takia tarvitaan erilaisia säännöksiä kuin muusta Suomesta. Erityis- tai poikkeussäännösten tarve on arvioitava tapauskohtaisesti. Tällaisia erityis- tai poikkeussäännöksiä 1 saatetaan tarvita esimerkiksi elinkeino- tai verolainsäädännössä taikka valtion aluehallintoa koskevassa lainsäädännössä 2.

Lainsäädäntövallan jakautuminen valtakunnan ja maakunnan välillä on joissakin tapauksissa tulkinnanvaraista. Siitä, onko jokin valtakunnan laki voimassa Ahvenanmaalla vai ei, ei voida säätää lailla, koska kysymyksen ratkaiseminen riippuu itsehallintolain tulkinnasta. Tämän vuoksi ei hallituksen esitysten perusteluissakaan tule epäselvissä tapauksissa antaa tulkintasuosituksia lain soveltamisesta Ahvenanmaalla, vaan toimivaltakysymys ratkeaa joko maakuntapäivien sittemmin samasta aiheesta säätämän maakuntalain lainsäädäntövalvonnassa tai se jää viime kädessä tuomioistuinten ratkaistavaksi.

Lainvalmistelijan asiana on selvittää, onko jonkin lain valmistelun yhteydessä aiheellista ottaa esiin kysymys Ahvenanmaata koskevista erityissäännöksistä taikka onko tarpeen esityksen perusteluihin sisällyttää kirjauksia maakunnan oloista tai ehdotetun sääntelyn vaikutuksista Ahvenanmaalla sekä tarvittaessa olla näissä asioissa yhteydessä Ahvenanmaan maakunnan hallitukseen.

Alaviitteet:
  • 1 Esimerkkejä voimassa olevasta lainsäädännöstä on osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/ (alkuperäiset säädökset), ja niitä voi etsiä pikahaulla Ahvenanma*.
  • 2 Joskus on lakitekstiin aiheellista ottaa maininta, että valtion alue- tai paikallishallinnolle kuuluvista, valtakunnan lainsäädäntövallassa olevista tehtävistä vastaa maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirasto (Statens ämbetsverk på Åland). Ks. esim. aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 16 § sekä laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) 4 §:n 4 momentti ja 6 §:n 4 momentti.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje