Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

9.5 Yliopistolaitos

Perustuslain 123 §:n 1 momentin mukaan yliopistoilla on itsehallinto sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Perustuslakivaliokunnan mukaan itsehallinnolla tarkoitetaan tässä yhteydessä ennen muuta sitä, että yliopiston sisäisestä hallinnosta päättävät laissa säädetyin rajoituksin asianomaisen yliopiston omat eivätkä valtion yleiset hallintoviranomaiset 1. Yliopistojen itsehallinnon sisältöä ja ulottuvuuksia määritellään myös perustuslain 16 §:n 3 momentissa, jossa turvataan tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus. 2 Näiden sivistyksellisten perusoikeuksien ottamista huomioon muuta lainsäädäntöä laadittaessa on kuvattu tarkemmin jaksossa 4.2.11.

Yliopistojen itsehallinto voidaan jakaa kahteen osaan: tutkimusta ja opetusta koskevaan sekä taloudellis-hallinnolliseen autonomiaan. Tutkimuksen ja opetuksen vapaus edellyttää, että yliopiston omat hallintoelimet käyttävät päätösvaltaa tutkimuksen ja opetuksen alueilla ja että yliopistolla on myös asema opetus- ja tutkimushenkilöstönsä nimittämisessä. Taloudellis-hallinnollisen autonomian mukaan yliopisto asettaa itse hallintoelimensä, jotka päättävät sisäiseen hallintoon kuuluvista asioista. Yliopistolla on myös oikeus sisäiseen norminantoon. 3

Myös perustuslain 123 §:n 1 momenttiin sisältyvällä lailla säätämisen vaatimuksella suojataan yliopistojen itsehallintoa. Yliopistojen hallinnon, organisaation ja toiminnan kannalta keskeiset säännökset tulee antaa lailla 4. Perustuslakivaliokunnan kannanottojen mukaan lailla on säädettävä muun muassa yliopistojen tehtävistä, hallintoelimistä sekä niiden kokoonpanosta ja keskinäisistä suhteista, muutoksenhausta eri hallintoelimien päätöksiin sekä yliopistojen kielisuhteista 5.

Yliopistolainsäädäntö uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2009. Yliopistolaki (558/2009) tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010, jolloin yliopistoista tuli itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia ja yksityisoikeudellisia säätiöitä. Yliopistojen muuttuminen valtion tilivirastoista itsenäisiksi oikeushenkilöiksi on ennestään vahvistanut niiden itsehallintoa 6.

Yliopistojen itsehallinnosta säädetään yliopistolain 3 §:ssä. Yliopistolain säätämiseen johtaneesta hallituksen esityksestä (HE 7/2009 vp) antamassaan lausunnossa perustuslakivaliokunta piti tärkeänä, että yliopistolain itsehallintoa koskevaan säännökseen lisätään maininta yliopistojen taloudellisesta ja hallinnollisesta autonomiasta, jottei pelkkä viittaus tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapauteen johtaisi virheellisiin päätelmiin 7. Lisäksi yliopistolain 3 §:n 2 momentissa säädetään, että yliopistoille on varattava niitä koskevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa tilaisuus antaa asiasta lausuntonsa. Tämä yliopistojen oikeus tulla kuulluksi niitä koskevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa nauttii niin ikään perustuslain turvaa.

Alaviitteet:

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje