Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

16.8 Muutossäädöksen nimike

16.8.1 Muutossäädöksen nimikkeen muoto

Muutossäädöksen nimike kirjoitetaan muotoon ”säädös sen ja sen säädöksen muuttamisesta” esimerkiksi laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta, valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 11 §:n muuttamisesta.

16.8.2 Nimikkeessä käytettävä muutettavan säädöksen nimike

Muutettavan säädöksen nimike on muutossäädöksen nimikkeessä virallisessa muodossaan. Nimikkeessä ei käytetä antopäiväystä eikä säädösnumeroa.

16.8.3 Vanhan asetuksen ja päätöksen muuttamista koskevan säädöksen nimike

Vanhan asetuksen muuttamista koskevan asetuksen ja päätöksen nimike kirjoitetaan seuraavaan muotoon:

 • tasavallan presidentin asetus valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen 9 §:n muuttamisesta
 • valtioneuvoston asetus huvialusten lipuista annetun asetuksen muuttamisesta
 • valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
 • työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Ministeriön asetukset (ja päätökset) pysyvät, niin kauan kuin ne ovat voimassa, sen ministeriön asetuksina (ja päätöksinä), joka on ne antanut, vaikka ministeriön nimi sittemmin olisi muuttunut taikka toimivalta asiassa siirretty muulle ministeriölle. Muutosasetuksen nimikkeessä puolestaan käytetään muutosasetuksen antavan ministeriön nimeä. Näin ollen voi olla esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön asetuksia kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen tai päätöksen muuttamisesta.

16.8.4 Lainkohtien mainitseminen muutossäädöksen nimikkeessä

Jos muutossäädöksellä muutetaan vain yhtä tai kahta pykälää, pykälä tai pykälät yksilöidään nimikkeessä. Luku tai luvut yksilöidään muutossäädöksen nimikkeessä, jos pykälät on numeroitu luvuittain ja muutettavat pykälät ovat yhdessä tai kahdessa luvussa. Tällöin lukujen ohella yksilöidään myös muutettavat pykälät, jos niitä on yksi tai kaksi.

Vaikka pykälästä muutetaan vain osa – yksi tai useampi momentti tai kohta – taikka siitä kumotaan vain osa tai siihen lisätään vain osa, tämä tulkitaan muutossäädöksen nimikkeessä kyseisen pykälän muuttamiseksi. Sen vuoksi ”siitä ja siitä” annetun lain x §:n muuttamisesta annetun lain nimikkeestä ei voida päätellä, muutetaanko pykälä osaksi vai kokonaan, kumotaanko siitä osa tai lisätäänkö siihen jotakin.

 • laki toiminimilain 1 §:n muuttamisesta
 • laki velan vanhentumisesta annetun lain 8 ja 17 §:n muuttamisesta
 • laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta
 • valtioneuvoston asetus radio- ja televisiotoiminnasta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta
 •  valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 15 §:n muuttamisesta

Pykäliä ei kuitenkaan mainita esimerkiksi tapauksessa, jossa säädöksestä kumotaan yksi pykälä ja muutetaan toinen taikka jossa lainkohdan kumoamisen tai muuttamisen lisäksi säädökseen lisätään uusi pykälä.

 • laki tuloverolain muuttamisesta
 • valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Pykäliä ei kuitenkaan mainita esimerkiksi tapauksessa, jossa säädöksestä kumotaan yksi pykälä ja muutetaan toinen taikka jossa lainkohdan kumoamisen tai muuttamisen lisäksi säädökseen lisätään uusi pykälä.

 • laki tuloverolain muuttamisesta

Jos pykälät on numeroitu luvuittain, nimikkeessäkin puhutaan tietyn luvun pykälistä.

 • laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta
 • laki pakkokeinolain 1 luvun 8 §:n ja 4 luvun 15 a §:n muuttamisesta

Jos liitettä muutetaan, liite mainitaan muutossäädöksen nimikkeessä.  Liite mainitaan muutossäädöksen nimikkeessä myös, jos liitteen lisäksi muutetaan enintään yhtä lainkohtaa. Jos liitettä muutetaan osaksi, nimikkeessä mainitaan enintään kahden osan muutos.

 • valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
 • valtioneuvoston asetus in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista laitteista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n ja liitteen 8 muuttamisesta
 • valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen kohtien 1.1 ja 5 muuttamisesta

16.8.5 Säädös ”väliaikaisesta muuttamisesta”

Jos säädöstä muutetaan väliaikaisesti, väliaikaisuuden on käytävä ilmi myös nimikkeestä.

 • laki arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
 • valtioneuvoston asetus riistahallinnosta annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Jos jotakin säädöstä muutetaan samalla sekä pysyvästi että väliaikaisesti, käytetään muotoa ”muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta”.

 • laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
 • valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje