Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

13.7 ”Vanhojen” asetusten ja päätösten muuttaminen ja kumoaminen

On suositeltavaa, että ennen vuoden 2000 perustuslain voimaantuloa annettuja asetuksia, valtioneuvoston päätöksiä ja ministeriöiden päätöksiä ei enää muuteta, vaan muutosten tullessa tarpeellisiksi päätökset korvataan kokonaan uusilla säädöksillä.

Tarpeen vaatiessa ennen perustuslain voimaantuloa annettu asetus taikka valtioneuvoston tai ministeriön päätös, joka edelleen on voimassa, voidaan muuttaa tai kumota seuraavasti:

  • Yleinen edellytys. Asetusten ja päätösten muuttamisen edellytyksenä on, että muutossäädöksen antamiseen on olemassa perustuslaissa edellytetty perustuslakiin tai lakiin sisältyvä valtuutussäännös.
  • Hallitusmuodon mukaiset niin sanotut omaperäiset asetukset. Suomen perustuslain voimaantulojärjestelyistä annetun lain (732/1999) 4 §:n mukaan hallitusmuodon 28 §:n nojalla annettua asetusta (niin sanottua omaperäistä asetusta) voidaan muuttaa tai se kumota tasavallan presidentin asetuksella, jollei asetuksen antamisesta asiassa ole muuta säädetty. Ilmaisulla ”muuta säädetty” tarkoitetaan sitä, että perustuslaissa tai muussa laissa saattaa olla erityinen valtuutussäännös, esimerkiksi valtuus säätää asiasta valtioneuvoston asetuksella tai ”asetuksella”, jolloin omaperäistäkin asetusta muutetaan valtioneuvoston asetuksella.
  • Valtioneuvoston päätös, joka on annettu asetuksen nojalla, on muutettavissa valtioneuvoston asetuksella, jos laissa on tätä tarkoittava valtuutussäännös. Jos valtioneuvoston päätös sen sijaan on annettu omaperäisen asetuksen nojalla, ei asetuksessa oleva valtuus enää riitä päätöksen muuttamiseen.
  • Ministeriön päätöstä, joka on annettu asetuksen tai valtioneuvoston päätöksen nojalla, ei voida muuttaa, jollei asiaa koskevaa säädösvaltaa voida johtaa jostakin laintasoisesta säännöksestä.
  • Alemman viranomaisen oikeussääntöä, joka on annettu asetuksen tai valtioneuvoston päätöksen nojalla, ei voida muuttaa, jollei asiaa koskevaa säädösvaltaa voida johtaa jostakin laintasoisesta säännöksestä.
  • Lailla voidaan kumota mikä tahansa lakia alemmanasteinen säädös.

Kun valtuuttava laki kumotaan, kumoutuvat samalla sen nojalla annetut alemmanasteiset säännökset. Ks. myös jakso 15.16.

Jos asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei perustuslain 107 §:n mukaan saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje