Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

3.8 Poikkeuslakien muuttaminen ja kumoaminen

Poikkeuslaki rinnastuu säädöshierarkiassa tavalliseen lakiin. Se voidaan siten kumota tavallisella lailla. Sitä voidaan myös muuttaa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jollei muutos laajenna perustuslakiin alun perin tehtyä poikkeusta. Perustuslakivaliokunnan vakiintuneessa käytännössä on lisäksi katsottu, että myös sellaiset kokonaisuuden kannalta epäolennaiset lisäykset ja muutokset, jotka sinänsä merkitsevät perustuslakipoikkeuksen vähäistä laajentamista, voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, jos poikkeuksena aikanaan säädetyn kokonaisjärjestelyn luonnetta ja asiallista merkitystä ei tällä tavoin muuteta toisenlaiseksi 1.

Pääosin vanhan hallitusmuodon (1919) voimassa ollessa kehittyneiden oppien kokonaisuutta poikkeuslain muuttamisesta ja kumoamisesta on tapana kutsua valtiosääntöoikeudelliseksi aukkoteoriaksi. Perusoikeusuudistus (1995) ja perustuslain kokonaisuudistus (2000) ovat kuitenkin muuttaneet aukkoteorian soveltamismahdollisuuksia, koska ennen näitä uudistuksia säädetyillä poikkeuslaeilla ei ole poikettu uudistetuista vaan aiemmin voimassa olleista perustuslain säännöksistä. Siksi kussakin tapauksessa on erikseen arvioitava, voidaanko aukkoteoriaa enää soveltaa mainittujen uudistusten yli eli ennen uudistusten voimaantuloa säädetyn poikkeuslain muuttamiseen. 2

Alaviitteet:

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje