Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

15.8 Pykälien siirtämättömyys ja momenttien siirrettävyys

Lakia ei saa muuttaa siirtämällä pykäliä. Jos pykälien väliin joudutaan lisäämään uusia pykäliä, ne lisätään niin sanottuina a-pykälinä. Jos pykälä kumotaan, sen kohdalle jää ”aukko”, tyhjä pykälä. Tällaiseen aukkoon voidaan tarvittaessa lisätä pykälä.

Pykälää voidaan muuttaa lisäämällä siihen momentti tai momentteja. Jos momentti lisätään muuksi kuin viimeiseksi momentiksi, sen jäljessä olevat momentit siirtyvät, mikä ilmaistaan lain johtolauseessa mutta ei itse lakitekstissä. Sitä vastoin kumottaessa momentti momentit eivät siirry, vaan kumotun momentin tilalle voidaan myöhemmin tarvittaessa lisätä uusi momentti.

Sääntelyä, jossa momentit siirtyvät, on vältettävä. Jo paloiteltujen lainmuutosten välttämiseksi mutta myös momenttien siirtymisen välttämiseksi on suositeltavaa (teknisesti) muuttaa koko pykälä, vaikka asiasisältö ja sanamuodotkin pysyvät entisellään.

Jos joudutaan kirjoittamaan muutoslaki, jossa olemassa olleita momentteja siirtyy uusiksi momenteiksi, on tutkittava, viitataanko siirtyviin momentteihin muualla lainsäädännössä. Tällöin joudutaan nimittäin muuttamaan myös kaikki ne muissakin laeissa olevat lainkohdat, joissa olevat viittaukset muuttuisivat virheellisiksi momenttien siirtymisen vuoksi.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje