Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

19.3 Valtiosopimukset

Valtiosopimuksiin viitataan yleensä mallin ”siitä ja siitä” (”sen ja sen” kanssa) tehty sopimus mukaisesti.

yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (SopS 36/1992)

veroasioita koskevista tiedoista Seychellien kanssa tehty sopimus (SopS 85/2012)

Ulkoasiainministeriö on julkaissut Valtiosopimusoppaan, jossa on ohjeet kansainvälisten sopimusten ja Euroopan unionin sopimusten valmistelusta ja voimaansaattamisesta. 1 Oppaan liitteessä 3 on malleja säädöksistä, joilla valtiosopimukset saatetaan voimaan. Malleista ilmenevät myös tavat viitata edellä olevista esimerkeistä poikkeaviin nimikkeisiin.

Ulkoasiainministeriö muutti keväällä 2011 suositustaan valtiosopimusten artiklajaottelua kuvaavien ilmaisujen käytöstä. Aiemmin noudatetusta ”artikla–kappale–kohta–alakohta” -jaottelusta siirryttiin ”artikla–kohta–alakohta–alakohta–luetelmakohta” -jaotteluun. Ennen suositusta suomennettujen sopimusten artiklanosien nimitykset kuitenkin säilyvät ennallaan, ja viitattaessa säädöstekstissä artiklan osaan siitä käytetään samaa ilmaisua kuin itse sopimuksessa käytetään viitattaessa artiklan osaan. Suositusta muutettiin, koska oli tarve yhdenmukaistaa Euroopan unionissa ja Suomessa käytetty terminologia.

Alaviitteet:
  • 1 VALTIOSOPIMUSOPAS, Kansainvälisten ja EU-sopimusten valmistelua ja voimaansaattamista koskevat ohjeet, maaliskuu 2012; ulkoasianministeriön kotisivut (http://www.formin.finland.fi/), hakukenttään ”valtiosopimusopas”, ja valtioneuvoston intranet Senaattori (http://senaattori.vn.fi/)

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje