Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

19.3 Valtiosopimukset

Valtiosopimuksiin viitataan yleensä mallin ”siitä ja siitä” (”sen ja sen” kanssa) tehty sopimus mukaisesti.

yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (SopS 36/1992)

veroasioita koskevista tiedoista Seychellien kanssa tehty sopimus (SopS 85/2012)

Ulkoasiainministeriö on julkaissut Valtiosopimusoppaan, jossa on ohjeet kansainvälisten sopimusten ja EU-sopimusten valmistelusta ja voimaansaattamisesta: Valtiosopimusopas 2017, Kansainvälisten ja EU-sopimusten valmistelua ja voimaansaattamista koskevat ohjeet. Oppaan liitteessä 3 on malleja säädöksistä, joilla valtiosopimukset saatetaan voimaan. Malleista ilmenevät myös tavat viitata edellä olevista esimerkeistä poikkeaviin nimikkeisiin.

Ulkoasiainministeriö muutti keväällä 2011 suositustaan valtiosopimusten artiklajaottelua kuvaavien ilmaisujen käytöstä. Aiemmin suositeltu jaottelu artikla-kappale-kohta-alakohta yhdenmukaistettiin 24.3.2011 EU:n sopimusten artiklaa koskevan jaottelukäytännön kanssa. Aiemmin suomennettujen sopimusten muutoksissa sekä viittauksissa aiempiin suomennoksiin noudatetaan kuitenkin johdonmukaisuuden vuoksi edelleen kyseisten sopimusten alkuperäistä käytäntöä. Sopimuksiin lisättävissä uusissa liitteissä ja lisäyksissä noudatetaan mahdollisten aiempien liitteiden jaottelukäytäntöä. Sen sijaan aiemmin suomennettuihin sopimuksiin liitettävät uudet pöytäkirjat ym. asiakirjat jaotellaan uuden suosituksen mukaisesti artikla-kohta-alakohta.

 

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje