Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

6.5 Kansainväliset sopimukset Euroopan unionissa

Euroopan unioni voi tehdä kansainvälisiä sopimuksia unionin ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. 1 Jos sopimuksin säänneltävä asia kuuluu kokonaisuudessaan unionin toimivaltaan, unioni voi tehdä sopimuksen yksin. Unioni voi myös tehdä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla sopimuksen yhden tai useamman valtion taikka kansainvälisen järjestön kanssa. 2

Unionin yksin tekemät kansainväliset sopimukset tulevat jäsenvaltioita sitoviksi unionin tasolla tehtävällä hyväksymispäätöksellä. Erillistä kansallista hyväksymistä ei tarvita. Unionin tekemät sopimukset ovat osa unionin oikeutta, ja ne sitovat unionin toimielimiä sekä jäsenvaltioita ja niiden viranomaisia.

Jos sopimus sisältää yhtäältä unionin ja toisaalta jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä, sopimus voidaan tehdä niin sanottuna sekasopimuksena, jolloin myös jäsenvaltiot ovat sopimuksen osapuolina. Sekasopimuksen voimaantulo edellyttää jäsenvaltion valtiosäännön mukaista ratifiointia tai hyväksymistä siltä osin kuin sopimuksen määräykset kuuluvat jäsenvaltion toimivaltaan. Sekasopimus saatetaan voimaan kansallisesti noudattaen samoja periaatteita kuin kansainvälisten sopimusten hyväksymisessä ja voimaansaattamisessa yleensäkin.

Jäsenvaltiot voivat tehdä sopimuksia myös keskenään. Neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökset ja sopimukset eivät ole muodollisesti unionin toimielinten antamia säädöksiä. Ne sitovat jäsenvaltioita, ja jäsenvaltiot ovat velvollisia panemaan ne täytäntöön kansallisesti. Päätökset ja sopimukset, joiden loppumääräyksissä edellytetään kansallisen hyväksymismenettelyn noudattamista, käsitellään Suomessa valtiosopimusten tavoin. Kansallisten lainsäädäntötoimien tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti päätöksen ja sopimuksen sisällön mukaan.

Ulkoasiainministeriö on antanut ohjeet kansainvälisten sopimusten ja niin sanottujen EU-sopimusten valmistelusta ja voimaansaattamisesta: Valtiosopimusopas, Kansainvälisten ja EU-sopimusten valmistelua ja voimaansaattamista koskevat ohjeet, ulkoasiainministeriön päivitettävä verkkoversio (http://www.formin.finland.fi).

Alaviitteet:
  • 1 Ks. EUT-sopimuksen 218 artikla.
  • 2 Ks. EU-sopimuksen 37 artikla.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje