Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

7.1 Euroopan unionin oikeuden tehokas toteutuminen

Euroopan unionin säädöksen täytäntöönpanolla tarkoitetaan toimia, jotka ovat edellytyksenä sille, että unionin oikeus toteutuu tehokkaasti. Täytäntöön pantavia unionin säädöksiä ovat erityisesti direktiivit, jotka tulee jo perusluonteensa mukaisesti muuttaa (transponoida) kansalliseksi lainsäädännöksi, mutta myös asetus ja päätös voivat edellyttää täytäntöönpanotoimia.

Täytäntöönpanon tehokkuus edellyttää, että unionin säädös pannaan täytäntöön oikeasisältöisesti. Säädöksen tavoitteen tulee toteutua, ja täytäntöönpano tulee toteuttaa kaikilta osin. Lisäksi täytäntöönpanon on oltava riittävän täsmällistä ja selkeää. Täytäntöönpanoa toteutettaessa tulee myös varmistaa, ettei kansalliseen lainsäädäntöön jää ristiriitaisuuksia unionin säädöksen kanssa ja ettei uusia ristiriitoja synny. Täytäntöönpanon tulee olla myös oikea-aikaista, ja se tulee toteuttaa unionin säädöksessä asetetussa määräajassa.

Unionin oikeudessa asetetaan vaatimuksia täytäntöönpanon edellyttämän sääntelyn sitovuudelle. Hallinnolliset toimenpiteet yksin eivät yleensä ole riittäviä unionin säädöstä täytäntöön pantaessa, vaan edellytetään sitovaa sääntelyä. Unionin säädöksen täytäntöönpanoa koskevan kansallisen sääntelyn tulee olla säädöshierarkkisesti samantasoista kuin vastaavia kysymyksiä koskeva muu kansallinen sääntely. Annettavan sääntelyn oikea ja riittävä säädöstaso määräytyy Suomen lainsäädännön mukaan. Jaksossa 13 kerrotaan tarkemmin säädöstason määräytymiseen vaikuttavista näkökohdista.

Täytäntöönpanon tehokkuus edellyttää myös täytäntöönpanon riittävää julkisuutta. Täytäntöönpanosäännökset on julkaistava joko Suomen säädöskokoelmassa tai sen määräyskokoelmassa.

Täytäntöönpanotoimenpiteet tulee myös ilmoittaa unionin lainsäädännössä edellytetyssä määräajassa komissiolle. Direktiivin osalta määräajan laiminlyönti tai puutteellinen täytäntöönpanoilmoitus voi aiheuttaa huomattavia taloudellisia seuraamuksia jäsenvaltiolle 1.

Alaviitteet:

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje