Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

17.2 Uuden säädöksen johtolause

17.2.1 Lain johtolause

Tavallisen lain johtolause

Lain johtolause on perusmuodossaan seuraavanlainen:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Poikkeukselliset lain johtolauseet

Poikkeavia johtolauseita käytetään seuraavissa tapauksissa:

  • Perustuslaki säädetään, sitä muutetaan ja se kumotaan sekä rajattu poikkeus siihen tehdään perustuslain 73 §:ssä säädetyssä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Säätämisjärjestys ilmaistaan johtolauseessa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

  • Perustuslain 87 § :n mukaan talousarvion ulkopuolisen rahaston perustamista taikka tällaisen rahaston tai sen käyttötarkoituksen laajentamista tarkoittavan lakiehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä. Säätämisjärjestys ilmaistaan johtolauseessa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 87 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

 

  • Perustuslain 95 §:n 1 momentin mukaan valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla ja, jos laki koskee perustuslakia tai valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa EU:lle, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle, käytetään perustuslain 95 §:n 2 momentin mukaan niin sanottua supistettua lainsäätämisjärjestystä. Supistetun lainsäätämisjärjestyksen käyttäminen osoitetaan johtolauseessa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 95 §:n 2 momentissa määrätyllä tavalla, säädetään:

  • Kirkkolaki (1054/1993) puolestaan säädetään, sitä muutetaan ja se kumotaan perustuslain 76 §:ssä ja kirkkolain 2 luvun 2 §:ssä säädetyssä järjestyksessä, mikä osoitetaan johtolauseessa.

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

  • Ahvenanmaan itsehallintolain ja Ahvenanmaan maanhankintalain säätämisjärjestyksestä säädetään perustuslain 75 §:n mukaisesti asianomaisissa laeissa.

17.2.2 Tasavallan presidentin asetuksen johtolause

Tasavallan presidentin asetukset annetaan nykyisin erityisen asetuksenantovaltuuden nojalla. Tällöin johtolauseessa mainitaan laki, jonka nojalla asetus annetaan. Laki yksilöidään mainitsemalla sen nimike ja säädösnumero. Antopäivää ei mainita. Niin ikään mainitaan asetuksenantovaltuuden sisältävät lainkohdat, joihin nojaudutaan, samalla tavoin kuin valtioneuvoston asetusten johtolauseissa, joista kerrotaan jaksossa 17.2.4.

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Suomen Punaisesta Rististä annetun lain (238/2000) 3 §:n 3 momentin nojalla:

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 35 §:n 1 momentin nojalla:

Hallitusmuodon 28 §:n nojalla annettua asetusta eli niin sanottua omaperäistä tai alkuperäistä asetusta voidaan Suomen perustuslain voimaantulojärjestelyistä annetun lain (732/1999) 4 §:n nojalla muuttaa tai se kumota tasavallan presidentin asetuksella. Esimerkiksi hevoslautakunnasta annettu asetus (16/1996) on kumottu alkuperäisenä asetuksena tasavallan presidentin asetuksella (1556/2001). Edellytyksenä omaperäisen asetuksen muuttamiselle kuitenkin on, että asetuksenantovaltaa ei ole omaperäisellä asetuksella säännellyn asian osalta laissa nimenomaisesti osoitettu (tasavallan presidentille,) valtioneuvostolle tai ministeriölle. Jos asetuksenantovalta asiassa on laissa osoitettu esimerkiksi valtioneuvostolle, tällaisesta asiasta aikaisemmin annettua omaperäistä asetusta ei enää muuteta tai sitä kumota tasavallan presidentin asetuksella, vaan valtioneuvostolle kuuluvan toimivallan nojalla annettavalla asetuksella. Mainittu 4 §:n säännös tarkoitettiin sovellettavaksi vain tilanteessa, jossa asetuksenantovaltaa koskeva sääntely oli jäänyt aukolliseksi. Tarvittavat lainsäädännön muutokset oli kuitenkin tarkoitus toteuttaa siten, että asianomaisen siirtymäsäännöksen käyttötarve jäisi mahdollisimman vähäiseksi.

Muutettaessa tasavallan presidentin asetusta asetuksen johtolause on seuraavan kaltainen:

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti muutetaan valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen (166/1961) 9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 732/1988, seuraavasti:

17.2.3 Ahvenanmaan itsehallintolain 32 §:n nojalla annettavan sopimusasetuksen johtolause

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n mukaisella sopimusasetuksella voidaan siirtää valtakunnan hallinnolle kuuluvia asioita maakunnan viranomaiselle ja maakuntahallintoon kuuluvia tehtäviä valtakunnan viranomaiselle. Sopimusasetuksen johtolauseessa viitataan Ahvenanmaan itsehallintolain 32 §:ään ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumukseen. Sopimusasetukset antaa tasavallan presidentti.

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

17.2.4 Valtioneuvoston asetuksen johtolause

Perusmalli

Valtioneuvoston asetuksen johtolauseessa mainitaan ensin päätöksentekijä (valtioneuvosto) sekä asetuksenantovaltuus.

Perusmuodossaan valtioneuvoston asetuksen johtolause kuuluu:

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) nojalla:

Jos valtioneuvoston asetus annetaan lain nojalla, johtolauseessa viitataan lakiin. Jos asetuksen johtolauseessa tulisi mainittavaksi yli kolme lainkohtaa, viitataan lakiin yleisesti. Enintään kolme lainkohtaa yksilöidään. Jos lainkohtaa, johon viitataan, on myöhemmin muutettu, asetuksen johtolauseessa mainitaan myös nämä muutokset. Muutokset yksilöidään samalla tavalla kuin muutoslain johtolauseessa. (Muutettavien lainkohtien yksilöinnistä ks. jakso 17.3.) Asetus saatetaan antaa myös useamman kuin yhden lain nojalla, jolloin ne kaikki samoin kuin tarvittaessa niiden asianomaiset lainkohdat mainitaan johtolauseessa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) 11, 12 ja 16 §:n sekä jätelain (646/2011) nojalla, sellaisina kuin niistä ovat ympäristönsuojelulain 12 § laeissa 253/2010 ja 647/2011 sekä 16 § laissa 252/2005:

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) 3 §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1286/2009:

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

Viimeisen esimerkin asetus on annettu perustuslain nojalla. Perustuslain nojalla on annettu esimerkiksi valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta (229/2009). Kyseinen palvelukeskus on perustuslain 119 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtionhallinnon yksikkö, josta tässä tapauksessa voidaan säätää asetuksella – eli siis valtioneuvoston asetuksella. Annettaessa asetus perustuslain nojalla perustuslakiin ei viitata.

Valtiosopimuksen voimaansaattamisasetuksen johtolause

Valtiosopimus ja muu kansainvälinen velvoite saatetaan nykyään voimaan joko lailla ja asetuksella taikka, jos velvoitteen hyväksyminen ei edellytä eduskunnan suostumusta, pelkästään asetuksella.

Yleisimmin kansainvälinen velvoite saatetaan voimaan niin sanotulla blankettilailla tai pelkällä blankettiasetuksella. Blankettilain voimaantulosta sekä sopimuksen muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta säädetään blankettiasetuksella.

Valtiosopimusoppaan liitteessä 3 on malleja erilaisista voimaansaattamissäädöksistä.

Voimaansaattamisasetuksen johtolauseeseen kirjataan näkyviin se voimaansaattamislain lainkohta, jossa asetuksenantovaltuus on. Poikkeuksen tästä muodostaa asetus, jolla saatetaan voimaan pelkästään asetuksentasoisia määräyksiä sisältävä sopimus, jolloin toimivalta johdetaan suoraan perustuslain 80 ja 95 §:stä. Kuten edellä on todettu, johtolauseessa ei koskaan viitata perustuslaista johdettavaan toimivaltaan.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan, Latvian tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (597/2012) 2 §:n nojalla:

17.2.5 Ministeriön asetuksen johtolause

Perusmalli

Ministeriön asetuksen johtolause aloitetaan ilmaisulla: ”– – ministeriön päätöksen mukaan säädetään”, minkä jälkeen mainitaan asetuksenantovaltuus. Kuten tasavallan presidentin asetuksen ja valtioneuvoston asetuksen myös ministeriön asetuksen tulee perustua laissa olevaan valtuutukseen. Toisin kuin tasavallan presidentin tai valtioneuvoston asetus, ministeriön asetus ei voi olla suoraan perustuslakiin nojautuva asetus.

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin ja 15 §:n 2 momentin nojalla:

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetun lain (8/2007) 25 §:n 1 momentin nojalla:

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään päihdehuoltolain (41/1986) 28 §:n 2 momentin ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 22 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on päihdehuoltolain 28 §:n 2 momentti laissa 280/2002:

Ministeriön ilmoituksen johtolause

Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) 4 §:n mukaan ministeriö voi erityisestä syystä päättää, että yleiseltä merkitykseltään vähäinen ministeriön asetus julkaistaan säädöskokoelman sijasta ministe­riön määräyskokoelmassa. Säädöskokoelmassa on tällöin julkaistava kyseisen ministeriön ilmoitus asetuksen julkaisemistavasta. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, missä asetus on yleisön saatavilla ja milloin asetus tulee voimaan.

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus
maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja  hyväksymisestä  sekä niihin  liittyvistä menettelyistä  annetun  maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike MMM:n määräyskokoelman n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMMa kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta 8/08 21.5.2008 2.6.2008

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 020 772 005.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje