Finlex

Lainkirjoittajan opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

3 EU; perusasiakirjojen, säädösten ja toimielinten nimiä

3.1 EU:n perustamissopimusten, niitä muuttavien sopimusten ja muiden perusasiakirjojen nimet

 

Suomi Ruotsi Englanti Ranska
sopimus Euroopan unionista (1992, voimaan 1993, Lissabonin sopimuksen muutokset 2007, muutokset voimaan 2009) fördraget om Europeiska unionen Treaty on European Union Traité sur l’Union européenne
lyhytnimi: unionisopimus, EU-sopimus, SEU, Maastrichtin sopimus (jos historiallisluonteinen viittaus) lyhytnimi: unionsfördraget, EU-fördraget, FEU, Maastrichtfördraget lyhytnimi: EU Treaty, TEU, Treaty of Maastricht lyhytnimi: Traité UE, TUE, Traité de Maastricht
sopimus Euroopan unionin toiminnasta (Lissabonin sopimuksen muutokset 2007, muutokset voimaan 2009) fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Treaty on the Functioning of the European Union Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
lyhytnimi: EUT-sopimus, SEUT lyhytnimi: EUF-fördraget, FEUF lyhytnimi: FEU Treaty, TFEU lyhytnimi: Traité FUE, TFUE
aik. Euroopan (talous)yhteisön perustamissopimus (1957, voimaan 1958) fördraget om upprättandet av Europeiska (ekonomiska) gemenskapen Treaty establishing the European (Economic) Community Traité instituant la Communauté (économique) européenne
lyhytnimi: EY:n perustamissopimus, EY-sopimus, SEY, Rooman sopimus (jos historiallisluonteinen viittaus; Rooman sopimukset -ilmaisu kattaa myös Euratom-sopimuksen) lyhytnimi: EG-fördraget, FEG, Romfördraget lyhytnimi: EC Treaty, TEC, Treaty of Rome lyhytnimi: Traité CE, TCE, Traité de Rome
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus (1957, voimaan 1958, Lissabonin sopimuksen muutokset 2007, muutokset voimaan 2009) fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergi-gemenskapen Treaty establishing the European Atomic Energy Community Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique
lyhytnimi: Euratomin perustamissopimus, Euratom-sopimus lyhytnimi: Euratom-fördraget lyhytnimi: Euratom Treaty, EAEC Treaty lyhytnimi: Traité Euratom, Traité CEEA
Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta (2007, voimaan 2009) Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne
lyhytnimi: Lissabonin sopimus lyhytnimi: Lissabon-fördraget lyhytnimi: Treaty of Lisbon lyhytnimi:Traité de Lisbonne
Nizzan sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta (2001, voimaan 2003) Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts Traité de Nice modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes
lyhytnimi: Nizzan sopimus lyhytnimi: Nicefördraget lyhytnimi: Treaty of Nice lyhytnimi: Traité de Nice
Amsterdamin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta (1997, voimaan 1999) Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties establishing the European Communities and certain related acts Traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes
lyhytnimi: Amsterdamin sopimus lyhytnimi: Amsterdamfördraget lyhytnimi: Treaty of Amsterdam lyhytnimi: Traité d’Amsterdam
Euroopan unionin perusoikeuskirja (2000, mukautettu 2007) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna Charter of Fundamental Rights of the European Union Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
liittymissopimukset, mm. Suomen liittymissopimus (ks. virallisesta nimestä SopS 103/1994) anslutningsfördrag Accession Treaties Traités d’adhésion
 1

3.2 EU:n perussopimusten hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevat säädökset ja hallituksen esitykset

Lissabonin sopimus

 • laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (599/2008; SopS 66/2009)
 • tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (947/2009; SopS 67/2009)
 • hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 23/2008 vp)

Nizzan sopimus

 • laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (1/2002; SopS 18/2003)
 • tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta (116/2003; SopS 19/2003)
 • hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 93/2001 vp)

Amsterdamin sopimus

 • laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Amsterdamin sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (505/1999; SopS 54/1999)
 • asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Amsterdamin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (506/1999; SopS 55/1999)
 • hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Amsterdamin sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (HE 245/1997 vp)

Liittymissopimus

 • laki Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (1540/1994; SopS 102/1994)
 • asetus Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (1541/1994; SopS 103/1994)
 • hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä (HE 135/1994 vp)

3.3 EU-säädösten ja niiden osien nimet

Suomi Ruotsi Englanti Ranska
asetus förordning regulation règlement
direktiivi direktiv directive directive
päätös beslut decision décision
nimi titel title titre
johdanto-osa ingress preamble préambule
johdanto-osan viite beaktandeled citation visa
johdanto-osan perustelukappale skäl recital considérant
osa del part partie
osasto avdelning title titre
luku kapitel chapter chapitre
jakso avsnitt section section
artikla artikel article article
kohta punkt, stycke paragraph paragraphe, alinéa
alakohta stycke, led subparagraph, point alinéa, point
luetelmakohta strecksats indent tiret
virke mening sentence phrase
liite bilaga annex annexe
lisäys tillägg appendix appendix
sarake spalt column colonne

Ks. tarkemmin lähteet, joihin viitataan jakson 19.2.2 alaviitetekstissä.

3.4 EU:n toimielinten ja elinten nimet sekä muita nimiä

Suomi Ruotsi Englanti Ranska
Euroopan parlamentti Europaparlamentet European Parliament Parlement européen
Eurooppa-neuvosto Europeiska rådet European Council Conseil européen
neuvosto rådet Council Conseil
Euroopan komissio Europeiska kommissionen European Commission Commission européenne
Euroopan unionin tuomioistuin Europeiska unionens domstol Court of Justice of the European Union Cour de justice de l’Union européenne
– unionin tuomioistuin – domstolen – Court of Justice – Cour de justice
– unionin yleinen tuomioistuin – tribunalen – General Court – Tribunal
– virkamiestuomioistuin (lakkautettu 1.9.2016) – personaldomstolen – Civil Service Tribunal – Tribunal de la fonction publique
Euroopan keskuspankki Europeiska centralbanken European Central Bank Banque centrale européenne
tilintarkastustuomioistuin revisionsrätten Court of Auditors Cour des comptes
Euroopan ulkosuhdehallinto Europeiska avdelningen för yttre åtgärder European External Action Service Service européen pour l’action extérieure
– unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja – unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik – High Representative of the Union for ForeignAffairs and Security Policy – Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
Euroopan oikeusasiamies Europeiska ombudsmannen European Ombudsman Médiateur européen
Euroopan tietosuojavaltuutettu Europeiska datatillsynsmannen European Data Protection Supervisor Contrôleur européen de la protection des données
Euroopan investointipankki Europeiska investeringsbanken European Investment Bank Banque européenne d’investissement
talous- ja sosiaalikomitea ekonomiska och sociala kommittén Economic and Social Committee Comité économique et social
alueiden komitea regionkommittén Committee of the Regions Comité des régions
maatalouden erityiskomitea särskilda jordbrukskommittén Special Committee on Agriculture Comité spécial de l’agriculture
talous- ja rahoituskomitea ekonomiska och finansiella kommittén Economic and Financial Committee Comité économique et financier
pääosasto (DG) generaldirektorat Directorate-General Direction générale
neuvoston pääsihteeristö rådets generalsekretariat General Secretariat of the Council Secrétariat général du Conseil
pysyvien edustajien komitea (Coreper) ständiga representanternas kommitté Committee of Permanent Representatives Comité des représentants permanents
Alaviitteet:

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje